Zákon č. 195/1998 Z. z.Zákon o sociálnej pomoci

Čiastka 73/1998
Platnosť od 25.06.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 17, § 49 až 64, § 68 písm. e) druhého bodu a § 72 až 88, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999