Zákon č. 187/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 333/2004 Z. z.(nepriamo), 167/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/1998
Platnosť od 18.06.1998
Účinnosť od 01.06.2008 do30.06.2016

187

ZÁKON

z 20. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z. a zákona č. 169/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 200f a 200g vrátane nadpisov znejú:

㤠200f

Konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených osôb na hlasovanie v referende

(1) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zoznamoch voličov alebo v zoznamoch oprávnených osôb na hlasovanie v referende, môže sa občan tým dotknutý obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu.

(2) Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec.

(3) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie treba doručiť účastníkom konania v deň rozhodnutia.

(4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 200g

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín

(1) Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona34c) rozhodla

a) o registrácii kandidátnej listiny, môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na zrušenie registrácie kandidátnej listiny,

b) o registrácii kandidátnej listiny s úpravou vykonanou podľa osobitného zákona,34d) môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine,

c) o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní tejto kandidátnej listiny.

(3) Súd rozhodne uznesením, a to do piatich dní od podania návrhu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34c a 34d znejú:

34c) § 13 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona č. 187/1998 Z. z.

34d) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení zákona č. 187/1998 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore so zákonmi upravujúcimi pravidlá volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej samosprávy, ako aj pravidlá spôsobu vykonania referenda,

h) odvysielať oznam o zistenom porušení zákona alebo podmienok udelenej licencie v rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (§ 20a).“.

2. Nadpis šiestej časti znie:

„ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE“.

3. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušil povinnosti určené v § 5 písm. a), b), c), g) a h), môže rozhodnúť o uložení pokuty bez predchádzajúceho určenia lehoty na nápravu.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

4. V § 20 v novom odseku 5 prvá veta a písmeno a) znejú:

„Pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a) vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 písm. a), b), c), g) a h),“.


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.