Oznámenie č. 180/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici

(v znení č. 696/2004 Z. z.)

Čiastka 64/1998
Platnosť od 12.06.1998
Účinnosť od 13.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene nót, t. j. 18. apríla 1998, na základe článku 6 ods. 1.

OBSAH