Zákon č. 178/1998 Z. z.Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 64/1998
Platnosť od 12.06.1998
Účinnosť od 02.12.2015