Zákon č. 173/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

Čiastka 63/1998
Platnosť od 12.06.1998 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.1998
Zrušený 431/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1-26, 28-45, 47-63 a 66-69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999

173

ZÁKON

z 19. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 289/1997 Z. z. a zákona č. 60/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

g) výdavky súvisiace s predajom cenných papierov,

27. V § 19 písmeno g) znie:

g) výnosy zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu menu;4b)“.

46. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

㤠35a

(1) Daňovníci uvedení v § 17 ods. 1 s výnimkou daňovníkov uvedených v odseku 5, keď prvýkrát vykážu daňovú povinnosť, môžu znížiť vykázanú daň každoročne o 75 % počas piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, ak

a) investujú finančné prostriedky plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou úverov a pôžičiek) v priebehu každého zdaňovacieho obdobia najmenej 200 000 000 Sk na nákup hmotného investičného majetku17) umiestneného na území Slovenskej republiky,

b) splnia podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.

(2) Znížiť daň podľa odseku 1 môže daňovník vtedy, ak dosiahne zvýšenie výroby najmenej o

a) 100 000 000 Sk v prvom roku uplatňovania zníženia dane a v nasledujúcich štyroch rokoch zníženia dane dosiahne medziročný prírastok výroby najmenej 10 % alebo

b) 1 000 000 000 Sk prírastku výroby v úhrne počas piatich zdaňovacích období od začatia uplatňovania znižovania dane.

(3) Ďalšou podmienkou na uplatnenie zníženia dane podľa odseku 1 je, že daňovník

a) neprevedie počas piatich rokov od prvého roku začatia znižovania dane majetok nadobudnutý podľa odseku 1 na iného daňovníka,

b) uzavrie každoročne so správcom dane zmluvu o zriadení záložného práva na zabezpečenie možnej budúcej daňovej pohľadávky vo výške uplatneného zníženia dane.

(4) Ak daňovník nedodrží podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), je povinný upraviť daňovú povinnosť o úhrnnú sumu uplatneného zníženia dane v tom zdaňovacom období, keď k porušeniu podmienok došlo, najneskôr v zdaňovacom období nasledujúcom po uplynutí piateho roku po začatí znižovania dane.

(5) Daňovník je povinný vysporiadať daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom nedodržal podmienky podľa odsekov 1 až 3.“.

(3) Ak sa daňovník zruší likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.

64. V § 41a sa v úvodnej vete za slovo „daňovníci“ vkladajú slová „podľa § 2“.

65. V § 41a sa na konci pripájajú slová „pričom sa na týchto daňovníkov nevzťahujú ustanovenia § 40d ods. 2 a 3.“.

Čl. II

Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa slová „ktoré ustanoví Federálne ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „účtovné sústavy a miesto predloženia, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.

2. V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „účtujú“ nahrádza slovami „môžu účtovať“.

3. V § 9 ods. 1 písm. d) sa za slová „združenia právnických osôb“ vkladá čiarka a slová „pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 626/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 289/1997 Z. z., zákonom č. 60/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 okrem čl. I bodov 1-26, 28-45, 47-63 a 66-69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.