Zákon č. 173/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

(v znení č. 366/1999 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 63/1998
Platnosť od 12.06.1998 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2002
Zrušený 431/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1-26, 28-45, 47-63 a 66-69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999