Zákon č. 161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 279/2001 Z. z., 517/2003 Z. z.)

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998
Účinnosť od 01.01.2004 do30.06.2004

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 19)
Čl. II (§ 34ažvyhláš)

161

ZÁKON

z 13. mája 1998

o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Komory kominárov Slovenska (ďalej len „komora") a odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kominárske práce.

§ 2

Zriadenie a postavenie Komory kominárov Slovenska

(1) Zriaďuje sa Komora kominárov Slovenska (ďalej len „komora“) so sídlom v Nitre.

(2) Komora je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť.

(3) Komora je právnická osoba.

§ 3

Pôsobnosť komory

Komora najmä

a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,

b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú kominárske práce,

c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kominárske práce,

d) určuje po dohode s osobou s odbornou spôsobilosťou územný obvod jej pôsobnosti na vykonávanie kominárskych prác; pre územný obvod sa určujú najmenej dve osoby s odbornou spôsobilosťou, pričom možnosť pôsobenia inej osoby s odbornou spôsobilosťou vo vymedzenom územnom obvode zostáva zachovaná,

e) vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti osôb s odbornou spôsobilosťou,

f) pôsobí na osoby s odbornou spôsobilosťou, aby svoju činnosť vykonávali odborne a spôsobom ustanoveným právnymi predpismi,

g) na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby kontroluje vykonávanie kominárskych prác,

h) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy3) osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo osoby, ktoré závažným spôsobom porušujú podmienky ustanovené právnymi predpismi pri výkone kominárskych prác,

i) spolupracuje so strednými školami, vysokými školami a s inými vedeckými a výskumnými inštitúciami, s orgánmi štátnej správy a so štátnymi skúšobňami v záujme rozvoja kominárstva,

j) poskytuje informačné a poradenské služby,

k) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa kominárstva,

l) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.

§ 3a

Kominárske práce

(1) Kominárske práce sa členia na

a) kontrolu a čistenie komínov,

b) odborné preskúšanie komínov.

(2) Kontrolovať a čistiť komíny môže len kominár alebo revízny technik komínov. Obsah kontroly a čistenia komínov upravuje osobitný predpis.3a)

(3) Kontrolovať a čistiť komíny môže aj osoba vykonávajúca prax podľa § 3f; táto ju môže vykonávať len pod dohľadom kominára alebo revízneho technika komínov.

(4) Odborne preskúšavať komíny môže len revízny technik komínov. Obsah odborného preskúšania komínov upravuje osobitný predpis.3a)

(5) Vzory potvrdenia o kontrole a čistení a odbornom preskúšavaní komínov upravuje osobitný predpis.3a)

§ 3b

Odborná spôsobilosť

(1) Odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon kominárskych prác.

(2) Odbornou spôsobilosťou kominárov je najmä znalosť

a) predpisov súvisiacich s kominárskou činnosťou,

b) technologických postupov kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,

c) navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov.

(3) Odbornou spôsobilosťou revíznych technikov komínov je najmä znalosť

a) predpisov súvisiacich s činnosťou revíznych technikov komínov,

b) navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov,

c) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,

d) technologických postupov preskúšavania komínov a vyhodnocovania spaľovacieho procesu,

e) technologických postupov kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov.

(4) Obsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 a 3 je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3c

Rozsah odbornej prípravy

(1) Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov. Základná odborná príprava pre revíznych technikov komínov je najmenej 60 hodín.

(2) Ďalšia odborná príprava pre revíznych technikov komínov sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej 15 hodín.

§ 3d

Vykonávanie odbornej prípravy

(1) Na vykonávanie odbornej prípravy vedie komora

a) zoznam lektorov a doklady o ich odbornej a pedagogickej kvalifikácii,

b) základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy a skúšobný poriadok,

c) prehľad o materiálnom zabezpečení procesu vzdelávania, najmä opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou a inou potrebnou technikou, zoznam učebných pomôcok, literatúry pre lektorov a učebných textov pre poslucháčov.

(2) O odbornej príprave vedie komora triednu knihu, ktorú uchováva päť rokov.

§ 3e

Overovanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti

(1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť kominára spĺňa osoba, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení učebného odboru kominár alebo príbuzného odboru a doklad o vykonaní trojročnej praxe v kominárskom odbore.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti kominár na základe výučného listu alebo iného dokladu o riadnom ukončení učebného odboru alebo príbuzného odboru a dokladu o vykonaní trojročnej praxe v kominárskom odbore vydáva komora.

(3) Osoba s odbornou spôsobilosťou kominár sa môže podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti revízny technik komínov najskôr tri roky po nadobudnutí odbornej spôsobilosti kominár.

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje komora po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Overovaniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť len osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu.

(5) O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotovuje zápisnicu. Ak overovaná osoba na skúške vyhovie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti jej vydáva komora. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohách č. 2 a č. 3. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov odo dňa vykonania skúšky.

(6) Ak overovaná osoba na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, pri ktorej osoba nevyhovela. Druhá opravná skúška sa vykonáva pred komisiou zriadenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(7) Ak overovaná osoba nevyhovie na žiadnej skúške podľa odseku 6, ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť až po opätovnom absolvovaní základnej odbornej prípravy.

(8) Osoba s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov sa podrobuje ďalšiemu pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy raz za päť rokov. Na overovanie ďalšej odbornej prípravy sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 4 až 7.

§ 3f

Získanie praxe

(1) Osobe, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení učebného odboru kominár, sa do praxe započítava dĺžka štúdia v tomto učebnom odbore. Ak dĺžka štúdia v učebnom odbore kominár je kratšia ako tri roky, zostávajúcu časť praxe vykoná osoba podľa odseku 3.

(2) Osoba, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru, ale nespĺňa požadovanú dĺžku praxe, môže písomne požiadať komoru o určenie osoby, u ktorej bude vykonávať prax.

(3) Prax možno vykonávať len u osoby s odbornou spôsobilosťou kominár, ktorá má najmenej pätnásť rokov praxe v odbore, alebo u osoby s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov, ktorý má najmenej desať rokov praxe v odbore.

§ 3g

Osvedčovanie písomností

(1) Osoba s odbornou spôsobilosťou kominár pri vykonávaní svojej činnosti osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovila, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(2) Pečiatka podľa odseku 1 má obdĺžnikový tvar s rozmermi 45 x 16 mm. V texte pečiatky musí byť uvedené meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilosťou kominár, registračné číslo jej osvedčenia a slovo KOMINÁR. Vzor odtlačku pečiatky je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Osoba s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov pri vykonávaní svojej činnosti osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovila, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(4) Pečiatka podľa odseku 3 má okrúhly tvar s priemerom 35 mm. V texte pečiatky musí byť uvedené meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov, registračné číslo jej osvedčenia a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor odtlačku pečiatky je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Pečiatku osobe s odbornou spôsobilosťou kominár a osobe s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov (ďalej len „osoba s odbornou spôsobilosťou“) vydáva komora za úhradu.

§ 4

Členstvo v komore

(1) Členom komory (ďalej len „člen“) sa môže stať fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na čistenie, kontrolu a preskúšavanie komínov.1) Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.

(2) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov, ktorý vedie komora.

(3) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 a ktorú komora odmietla zapísať do zoznamu členov, má právo domáhať sa ochrany na súde.

(4) Členstvo v komore zaniká

a) vystúpením z komory,

b) zánikom živnostenského oprávnenia člena,

c) vylúčením člena z komory,

d) úmrtím člena alebo vyhlásením člena za mŕtveho.

§ 5

Práva a povinnosti člena

(1) Člen je oprávnený najmä

a) zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov,

b) voliť a byť volený do orgánov komory,

c) požadovať od komory podporu ochrany svojich stavovských záujmov, najmä bezplatnú právnu pomoc v súvislosti s výkonom kominárskych činností, a rozširovanie svojich odborných znalostí,

d) za podmienok ustanovených v stanovách komory na finančnú pomoc z prostriedkov komory.

(2) Člen je povinný najmä

a) vykonávať svoje poslanie odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným právnymi predpismi,

b) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory,

c) riadne platiť členský príspevok.

Orgány komory

§ 6

Orgány komory sú

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) prezident,

d) viceprezident,

e) dozorná rada,

f) disciplinárna komisia.

§ 7

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory; tvoria ho všetci členovia.

(2) Valné zhromaždenie

a) schvaľuje stanovy komory, organizačný poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory a skúšobný poriadok komory, ako aj ich zmeny a doplnky,

b) určuje hlavné smery činnosti komory,

c) volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov predstavenstva, ako aj členov ďalších orgánov komory,

d) schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu komory o jej činnosti a hospodárení,

e) určuje výšku členského príspevku na činnosť komory,

f) určuje výšku úhrady za odbornú prípravu a za overenie odbornej spôsobilosti,

g) určuje výšku mimoriadnej finančnej odmeny členom orgánov komory.

(3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov komory.

(4) Valné zhromaždenie zvoláva najmenej raz ročne predstavenstvo. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať, ak o to písomne požiada najmenej pätina členov alebo dozorná rada.

(5) Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov; na prijatie stanov komory alebo na ich zmenu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

(6) Podrobnosti o rokovaní valného zhromaždenia upravia stanovy komory.

§ 8

(1) Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia.

(2) Členmi predstavenstva sú prezident, viceprezident a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením.

(3) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy komory alebo uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu komory.

(4) Predstavenstvo zvoláva prezident najmenej raz za tri mesiace.

(5) Predstavenstvo môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(6) Počet členov predstavenstva určujú stanovy komory.

§ 9

(1) Prezident je na čele komory a predstavenstva, zastupuje komoru navonok, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré určujú stanovy komory, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.

(2) Prezident je štatutárny orgán komory.

(3) Prezidenta v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje viceprezident; pravidlá zastupovania upravujú stanovy komory.

§ 10

(1) Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(2) Dozorná rada

a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,

b) podáva návrhy na zvolanie valného zhromaždenia, ak zistí, že činnosť komory nie je v súlade s týmto zákonom alebo so stanovami komory,

c) kontroluje aspoň raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,

d) predkladá disciplinárnej komisii návrhy na začatie disciplinárneho konania.

(3) Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo prezidenta, ak zistí, že rozhodnutie odporuje právnemu predpisu alebo stanovám komory. Ak predstavenstvo alebo prezident nezabezpečí nápravu, dozorná rada predloží vec na rozhodnutie valnému zhromaždeniu.

(4) Člen dozornej rady nemôže byť členom predstavenstva ani členom disciplinárnej komisie, ani zamestnancom komory.

(5) Dozorná rada zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda zvoláva zasadania dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(6) Dozorná rada môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(7) Zástupca dozornej rady sa zúčastňuje na zasadaní predstavenstva, ak o to dozorná rada požiada.

(8) Počet členov dozornej rady určujú stanovy komory.

§ 11

(1) Disciplinárna komisia

a) prerokúva návrhy na disciplinárne opatrenia proti osobám s odbornou spôsobilosťou,

b) ukladá disciplinárne opatrenia,

c) vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

(2) Disciplinárna komisia zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Disciplinárna komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(3) Počet členov disciplinárnej komisie určujú stanovy komory.

§ 12

Spoločné ustanovenia o orgánoch komory

(1) Funkčné obdobie volených orgánov komory je trojročné.

(2) Funkcie členov volených orgánov komory sú čestné. Členovia volených orgánov komory majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času; výšku odmeny určuje valné zhromaždenie.

(3) V mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi za výkon funkcie v orgánoch komory mimoriadnu finančnú odmenu.

§ 13

Úrad komory

(1) Komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory. Úrad komory najmä

a) pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,

b) zabezpečuje bežný chod komory a administratívnu činnosť,

c) vedie zoznam členov,

d) vykonáva agendu hospodárskej správy komory,

e) zabezpečuje vyberanie členských príspevkov.

(2) Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorý je zamestnancom komory. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.

(3) Zamestnanec komory nemôže byť členom volených orgánov komory.

§ 14

Financovanie komory

(1) Príjmy komory tvoria

a) členské príspevky,

b) úhrady za odbornú prípravu a za overenie odbornej spôsobilosti,

c) pokuty [§ 16 ods. 1 písm. b)],

d) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti,

e) dotácie (granty) od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

f) dary,

g) iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.4)

(3) Účtovnú závierku komory overuje audítor.5)

§ 15

Podnikateľská činnosť komory

(1) Komora môže na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním vyvíjať podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania, poradenských služieb a vydávania odborných publikácií.

(2) Podmienkou výkonu podnikateľskej činnosti komory je, že sa nebude vykonávať na úkor rozsahu a kvality jej hlavných úloh a že zisk po zdanení z tejto činnosti komora použije výhradne na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním.

Disciplinárna zodpovednosť

§ 16

(1) Za závažné alebo opätovné zavinené porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, možno uložiť členovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,

b) pokutu do 20 000 Sk,

c) vylúčenie z komory.

(2) Výnosy z pokút sú príjmom komory.

§ 16a

(1) Komora môže zadržať osobe s odbornou spôsobilosťou osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak pri vykonávaní kominárskych prác poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(2) Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorej bolo zadržané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, je povinná podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 3e najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadržania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(3) Ak osoba s odbornou spôsobilosťou na skúške nevyhovie alebo sa skúške nepodrobí v lehote uvedenej v odseku 2, komora rozhodne o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Proti rozhodnutiu o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno podať opravný prostriedok na súd.

(4) Osoba, ktorej zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je povinná do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku komore.

§ 17

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh dozornej rady. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozorná rada dozvedela o porušení disciplíny, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.

(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na doručenie rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.6)

(3) Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia môže osoba s odbornou spôsobilosťou alebo dozorná rada podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje predstavenstvo, ktoré môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zrušiť, prípadne zrušiť a vec vrátiť na nové konanie a rozhodnutie. Ak predstavenstvo napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie a rozhodnutie, disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

(5) Na disciplinárne konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

(6) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.8)

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 18

Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory.

§ 19

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť Komora kominárov Slovenska zriadená podľa osobitného predpisu9) ako dočasný výbor komory.

(2) Dočasný výbor komory zvolá ustanovujúce zasadanie valného zhromaždenia do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona a pripraví návrh stanov komory.

(3) Valné zhromaždenie na svojom ustanovujúcom zasadaní schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet komory a zvolí orgány komory.


Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z. a zákona č. 143/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 odsek 1 znie:

(1) Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa osobitných predpisov alebo prílohy č. 3 zákona potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy alebo inej právnickej osoby, živnostenský úrad mu predloží žiadosť o koncesiu. Orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba sú povinní zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti, ak v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak; ich stanoviskom je živnostenský úrad viazaný.“.

2. V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné živnosť Kominárstvo sa v druhom stĺpci slová „odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Komorou kominárov Slovenska* “, v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „územný rozsah oprávnenia“, v štvrtom stĺpci sa dopĺňajú slová „Komora kominárov Slovenska“ a v piatom stĺpci sa dopĺňajú slová „§ 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

* § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

§ 34 až 39 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 161/1998 Z. z.

OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti kominár obsahuje najmä

a) predpisy súvisiace s kominárskou činnosťou

1. stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,

2. zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,

3. predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebičoch,

4. právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,

b) technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov

1. vykonávanie čistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebičov,

2. kontrolu komínov a dymovodov z hľadiska bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky,

c) zhotovovanie komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov

1. vlastnosti materiálov používaných na zhotovovanie komínov a dymovodov,

2. požiadavky na zhotovovanie komínov a dymovodov,

3. umiestňovanie palivových spotrebičov v stavbe a ich pripájanie na komín.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti revízny technik komínov obsahuje najmä

a) predpisy súvisiace s činnosťou revízneho technika komínov

1. stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,

2. zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,

3. predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebičoch,

4. právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,

b) zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov

1. určovanie účinnej výšky a prierezu dymovej cesty a účinného ťahu komína,

2. materiály vhodné na zhotovovanie komínov pre jednotlivé druhy palivových spotrebičov,

3. podmienky inštalácie jednotlivých druhov palivových spotrebičov a ich umiestňovanie vzhľadom na prostredie a druh stavebných konštrukcií,

c) funkčné, konštrukčné a bezpečnostné parametre komínov, dymovodov a palivových spotrebičov

1. navrhovanie a zhotovovanie komínového plášťa a otvorov v komíne,

2. bezpečné vzdialenosti stavebných konštrukcií od komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,

3. podmienky spaľovania a účinnosť palivových spotrebičov,

4. zásady vykonávania kominárskych prác,

d) technologické postupy preskúšavania komínov a vyhodnocovania spaľovacieho procesu

1. skúšku tesnosti konštrukcie vytvárajúcej dymovú cestu,

2. vykonávanie emisných kontrol prenosnými meracími prístrojmi,

3. vykonávanie kontrol účinnosti palivových spotrebičov,

4. posúdenie stavebného zhotovenia komína,

e) technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov

1. vykonávanie čistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebičov,

2. kontrolu komínov a dymovodov z hľadiska bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky.

Príloha č. 2 k zákonu č. 161/1998 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA

Príloha 02

Príloha č. 3

VZOR OSVEDČENIA

Príloha 03

Príloha č. 4 k zákonu č. 161/1998 Z. z.

VZOR ODTLAČKU PEČIATKY

Príloha 04

Príloha č. 5

VZOR ODTLAČKU PEČIATKY

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.§ 34 a 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

2) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 37, 37a a § 39 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1997 Z. z.

3) § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.

4) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

6) § 266a Zákonníka práce.

7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

9) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.