Zákon č. 161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998
Účinnosť od 01.07.1998 do31.08.2001

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 19)
Čl. II (§ 34ažvyhláš)

161

ZÁKON

z 13. mája 1998

o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Komory kominárov Slovenska.

§ 2

Zriadenie a postavenie Komory kominárov Slovenska

(1) Zriaďuje sa Komora kominárov Slovenska (ďalej len „komora“) so sídlom v Dolnom Kubíne.

(2) Komora je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť.

(3) Komora je právnická osoba.

§ 3

Pôsobnosť komory

Komora najmä

a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,

b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú čistenie, kontrolu a preskúšavanie komínov,1)

c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na čistenie, kontrolu a preskúšavanie komínov,2)

d) vydáva záväzné stanovisko k žiadosti o koncesiu kominárstvo, v ktorom vymedzí aj prevádzkovanie živnosti v určitom území,

e) pôsobí na členov komory, aby svoju činnosť vykonávali odborne a spôsobom ustanoveným právnymi predpismi a stanovami komory,

f) vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti svojich členov,

g) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy3) osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo osoby, ktoré závažným spôsobom porušujú podmienky ustanovené koncesnou listinou alebo právnymi predpismi pri výkone kominárskych činností,

h) spolupracuje so strednými školami, s vysokými školami a inými vedeckými a výskumnými inštitúciami, s orgánmi štátnej správy a so štátnymi skúšobňami v záujme rozvoja kominárstva,

i) poskytuje svojim členom informačné a poradenské služby,

j) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí,

k) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa kominárstva.

§ 4

Členstvo v komore

(1) Členom komory (ďalej len „člen“) sa môže stať fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na čistenie, kontrolu a preskúšavanie komínov.1) Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.

(2) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov, ktorý vedie komora.

(3) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 a ktorú komora odmietla zapísať do zoznamu členov, má právo domáhať sa ochrany na súde.

(4) Členstvo v komore zaniká

a) vystúpením z komory,

b) zánikom živnostenského oprávnenia člena,

c) vylúčením člena z komory,

d) úmrtím člena alebo vyhlásením člena za mŕtveho.

§ 5

Práva a povinnosti člena

(1) Člen je oprávnený najmä

a) zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov,

b) voliť a byť volený do orgánov komory,

c) požadovať od komory podporu ochrany svojich stavovských záujmov, najmä bezplatnú právnu pomoc v súvislosti s výkonom kominárskych činností, a rozširovanie svojich odborných znalostí,

d) za podmienok ustanovených v stanovách komory na finančnú pomoc z prostriedkov komory.

(2) Člen je povinný najmä

a) vykonávať svoje poslanie odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným právnymi predpismi,

b) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory,

c) riadne platiť členský príspevok.

Orgány komory

§ 6

Orgány komory sú

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) prezident,

d) dozorná rada,

e) disciplinárna komisia.

§ 7

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory; tvoria ho všetci členovia.

(2) Valné zhromaždenie

a) schvaľuje stanovy komory, organizačný poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory a skúšobný poriadok komory, ako aj ich zmeny a doplnky,

b) určuje hlavné smery činnosti komory,

c) volí a odvoláva prezidenta, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, ako aj členov ďalších orgánov komory,

d) schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu komory o jej činnosti a hospodárení,

e) určuje výšku členského príspevku na činnosť komory,

f) určuje výšku úhrady za odbornú prípravu a za overenie odbornej spôsobilosti,

g) určuje výšku mimoriadnej finančnej odmeny členom orgánov komory.

(3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov komory.

(4) Valné zhromaždenie zvoláva najmenej raz ročne predstavenstvo. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať, ak o to písomne požiada najmenej pätina členov alebo dozorná rada.

(5) Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov; na prijatie stanov komory alebo na ich zmenu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

(6) Podrobnosti o rokovaní valného zhromaždenia upravia stanovy komory.

§ 8

(1) Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia.

(2) Členmi predstavenstva sú prezident, viceprezident a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením.

(3) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy komory alebo uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu komory.

(4) Predstavenstvo zvoláva prezident najmenej raz za tri mesiace.

(5) Predstavenstvo môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(6) Počet členov predstavenstva určujú stanovy komory.

§ 9

(1) Prezident je na čele komory a predstavenstva, zastupuje komoru navonok, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré určujú stanovy komory, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.

(2) Prezident je štatutárny orgán komory.

(3) Prezidenta v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje viceprezident; pravidlá zastupovania upravujú stanovy komory.

§ 10

(1) Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(2) Dozorná rada

a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,

b) podáva návrhy na zvolanie valného zhromaždenia, ak zistí, že činnosť komory nie je v súlade s týmto zákonom alebo so stanovami komory,

c) kontroluje aspoň raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,

d) predkladá disciplinárnej komisii návrhy na začatie disciplinárneho konania.

(3) Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo prezidenta, ak zistí, že rozhodnutie odporuje právnemu predpisu alebo stanovám komory. Ak predstavenstvo alebo prezident nezabezpečí nápravu, dozorná rada predloží vec na rozhodnutie valnému zhromaždeniu.

(4) Člen dozornej rady nemôže byť členom predstavenstva ani členom disciplinárnej komisie, ani zamestnancom komory.

(5) Dozorná rada zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda zvoláva zasadania dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(6) Dozorná rada môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(7) Zástupca dozornej rady sa zúčastňuje na zasadaní predstavenstva, ak o to dozorná rada požiada.

(8) Počet členov dozornej rady určujú stanovy komory.

§ 11

(1) Disciplinárna komisia

a) prerokúva návrhy na disciplinárne opatrenia proti členom,

b) ukladá disciplinárne opatrenia,

c) vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

(2) Disciplinárna komisia zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Disciplinárna komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(3) Počet členov disciplinárnej komisie určujú stanovy komory.

§ 12

Spoločné ustanovenia o orgánoch komory

(1) Funkčné obdobie volených orgánov komory je trojročné.

(2) Funkcie členov volených orgánov komory sú čestné. Členovia volených orgánov komory majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času; výšku odmeny určuje valné zhromaždenie.

(3) V mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi za výkon funkcie v orgánoch komory mimoriadnu finančnú odmenu.

§ 13

Úrad komory

(1) Komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory. Úrad komory najmä

a) pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,

b) zabezpečuje bežný chod komory a administratívnu činnosť,

c) vedie zoznam členov,

d) vykonáva agendu hospodárskej správy komory,

e) zabezpečuje vyberanie členských príspevkov.

(2) Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorý je zamestnancom komory. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.

(3) Zamestnanec komory nemôže byť členom volených orgánov komory.

§ 14

Financovanie komory

(1) Príjmy komory tvoria

a) členské príspevky,

b) úhrady za odbornú prípravu a za overenie odbornej spôsobilosti,

c) pokuty [§ 16 ods. 1 písm. b)],

d) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti,

e) dotácie (granty) od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

f) dary,

g) iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.4)

(3) Účtovnú závierku komory overuje audítor.5)

§ 15

Podnikateľská činnosť komory

(1) Komora môže na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním vyvíjať podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania, poradenských služieb a vydávania odborných publikácií.

(2) Podmienkou výkonu podnikateľskej činnosti komory je, že sa nebude vykonávať na úkor rozsahu a kvality jej hlavných úloh a že zisk po zdanení z tejto činnosti komora použije výhradne na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním.

Disciplinárna zodpovednosť

§ 16

(1) Za závažné alebo opätovné zavinené porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, možno uložiť členovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,

b) pokutu do 20 000 Sk,

c) vylúčenie z komory.

(2) Výnosy z pokút sú príjmom komory.

§ 17

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh dozornej rady. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozorná rada dozvedela o porušení disciplíny, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.

(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na doručenie rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.6)

(3) Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia môže člen alebo dozorná rada podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje predstavenstvo, ktoré môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zrušiť, prípadne zrušiť a vec vrátiť na nové konanie a rozhodnutie. Ak predstavenstvo napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie a rozhodnutie, disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

(5) Na disciplinárne konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

(6) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.8)

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 18

Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory.

§ 19

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť Komora kominárov Slovenska zriadená podľa osobitného predpisu9) ako dočasný výbor komory.

(2) Dočasný výbor komory zvolá ustanovujúce zasadanie valného zhromaždenia do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona a pripraví návrh stanov komory.

(3) Valné zhromaždenie na svojom ustanovujúcom zasadaní schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet komory a zvolí orgány komory.


Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z. a zákona č. 143/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 odsek 1 znie:

(1) Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa osobitných predpisov alebo prílohy č. 3 zákona potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy alebo inej právnickej osoby, živnostenský úrad mu predloží žiadosť o koncesiu. Orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba sú povinní zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti, ak v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak; ich stanoviskom je živnostenský úrad viazaný.“.

2. V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné živnosť Kominárstvo sa v druhom stĺpci slová „odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Komorou kominárov Slovenska* “, v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „územný rozsah oprávnenia“, v štvrtom stĺpci sa dopĺňajú slová „Komora kominárov Slovenska“ a v piatom stĺpci sa dopĺňajú slová „§ 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

* § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

§ 34 až 39 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.§ 34 a 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

2) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 37, 37a a § 39 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1997 Z. z.

3) § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

6) § 266a Zákonníka práce.

7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

9) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.