Zákon č. 161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998
Najbližšie účinné znenie 01.07.1998

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 19)
Čl. II (§ 34ažvyhláš)