Vyhláška č. 15/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

(v znení č. 193/1998 Z. z., 311/1998 Z. z.)

Čiastka 5/1998
Platnosť od 23.01.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 17.10.1998 do31.12.1998
Zrušený 292/2009 Z. z.

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. decembra 1997

o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).

(3) Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

(4) Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.

§ 2

(1) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)

(2) Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.

(3) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o

a) slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)

b) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)

c) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,

d) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,

e) slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,

f) slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)

g) slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,

h) zahraničný tovar pri spätnom vývoze.

(4) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o

a) zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,

b) tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)

c) tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,

d) tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.

§ 3

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,

b) automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,

c) neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.

(2) Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.

(3) Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatická licencia sa udeľuje na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške ustanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa môže udeliť na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.

§ 4

(1) Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

(2) Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

(3) Žiadosť o udelenie licencie obsahuje

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

d) číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,

e) názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,

f) navrhovaný čas platnosti licencie,

g) názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.

(4) Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.

(5) K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.

(6) K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(7) Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.

(8) K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce akosť a zdravotnú neškodnosť tovaru podľa osobitných predpisov.5)

(9) Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.

§ 5

(1) Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.

(2) O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.

(3) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.

(4) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.

(5) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.

(6) Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.

(7) Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.

(2) Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.

(3) Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.

(4) Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.

§ 7

(1) Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.

(2) Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov,

b) neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,

c) to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.

(3) Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.

§ 8

(1) Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.

(2) Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.

(3) Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.

(4) Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.


Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaRocné množstvoŠtát pôvodu
2202voda vrátane minerálnych vôd a sódoviekhl450 000ČR
s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
alebo aromatizované a iné nealkoholické
nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleni-
nových štiav císla 2209
2203 00pivo zo sladuhl532 000ČR
2701cierne uhlie, brikety, bulety a podobnétona4 000 000okrem EU, EZVO a ČR7)
tuhé palivá vyrobené z cierneho uhlia
2702hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem ga-tona300 000okrem EU, EZVO a ČR
gátu
2709 00 90ropatona5 500 000Ruská federácia
2711 21 00zemný plyn v plynnom stavetis. m36 600 000Ruská federácia
ČAST II - AUTOMATICKÉ LICENCIE Polnohospodárske a potravinárske výrobky Polnohospodárske a potravinárske výrobky
Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát pôvodu
0102 90ostatný živý hovädzí dobytoktonavšetky štáty
0103 91ostatný živý bravcový dobytok do 50 kgtonavšetky štáty
0103 92ostatný živý bravcový dobytok nad 50 kgtonavšetky štáty
0104ovce a kozy - živétonavšetky štáty okrem ČR
0105kohúty, sliepky, kacice, husi, moriaky, morky a perlicky -tonavšetky štáty
živé, domáce
0201hovädzie mäso, cerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0202hovädzie mäso, mrazenétonavšetky štáty
0203bravcové mäso, cerstvé, chladené i mrazenétonavšetky štáty
0204baranie alebo kozie mäso, cerstvé, chladené alebo mrazenétonaBulharsko
baranie a jahnacie mäso:tonavšetky štáty okrem ČR
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
0206jedlé drobytonavšetky štáty okrem ČR
0207mäso a jedlé droby hydiny císla 0105, cerstvé, chladenétonavšetky štáty
alebo mrazené
0209 00 11 ažbravcové sadlo a slaninatonavšetky štáty okrem ČR
0299 00 30
0210mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušenétonavšetky štáty okrem ČR
alebo údené, múcky a prášky jedlé, z mäsa alebo z drobov
0301 93 00živé ryby - kaprytona všetky štáty okrem ČR
0401mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridanýtonavšetky štáty
cukor alebo iné sladidla
0402mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavoktonavšetky štáty
cukru alebo iných sladidiel
0403cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skva-tonavšetky štáty
sené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo ochutené,
alebo s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa
0404srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo inýchtonavšetky štáty
sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež s prí-
davkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené ani
nezahrnuté
0405maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky ztonavšetky štáty
mliecnych tukov
0406syry a tvarohtonavšetky štáty
0407 00vtácie vajcia v škrupinách, cerstvé, konzervované alebo va-ks všetky štáty okrem ČR
rené
0408vtácie vajcia bez škrupín a žltky cerstvé, sušené, varené,ksvšetky štáty okrem ČR
tvarované, zmrazené alebo inak konzervované
0409 00 00prírodný medtonavšetky štáty okrem ČR
0602 20stromy, zákrpky, kríky a krícky, tiež vrúblované, tých dru-ksvšetky štáty okrem ČR
hov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00rododendrony a azalky, tiež vrúblovanéks všetky štáty okrem ČR
0602 40ružové kríky, tiež vrúblovanéksvšetky štáty okrem ČR
0602 90 41sadenice lesných drevínksvšetky štáty okrem ČR
0602 90 45korenovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkovksvšetky štáty okrem ČR
a kríckov - okrem lesných
0602 90 49stromy, kríky a krícky okrem lesných - iné než korenovitéks všetky štáty okrem ČR
odrezky a mladé rastliny
0603rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo naksvšetky štáty
okrasné úcely, cerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené
alebo inak upravené
0701zemiaky, cerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0702 00 00paradajky, cerstvé alebo chladenétona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19ostatná cibulatonaBulharsko
0703 10 90šalotkatonaBulharsko
0703 20 00cesnaktonaBulharsko
0703 90 00pór a iná cesnakovitá zeleninatonaBulharsko
0704 90 10kapusta biela, kapusta cervenátonavšetky štáty okrem ČR
0706 90 05 ahluzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.)tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 17
0706 90 30chrentonavšetky štáty okrem ČR
0706 90 90ostatné jedlé hluzy a korenetonavšetky štáty okrem ČR
0707 00uhorky, nakladacky, cerstvé alebo chladenétonavšetky štáty okrem ČR
0708strukoviny, tiež vylúpané, cerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0709 51 10huby rodu Agaricus (šampinóny)tonaBulharsko
0709 60 10 asladká paprikatonaBulharsko
0709 60 99
0710zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazenátonavšetky štáty
0711zelenina docasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodnátonavšetky štáty
na používanie
0712zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na plátky,tonavšetky štáty
drvená alebo v prášku, ale inak neupravená
0806hrozno, cerstvé alebo sušenétonavšetky štáty
0807 11 00vodové melónytonaBulharsko
0807 19 00ostatné melónytonaBulharsko
0808jablká, hrušky a dule, cerstvétonavšetky štáty
0809 10marhuletona všetky štáty okrem ČR
0809 20cerešne, višnetonaBulharsko
0809 30broskyne vrátane nektarínoktonavšetky štáty okrem ČR
0809 40slivky a trnkytonavšetky štáty okrem ČR
0810ostatné ovocie, cerstvétonavšetky štáty
0811ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené,tonavšetky štáty
tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
0812ovocie a orechy, docasne konzervovanétonavšetky štáty
0904 20 90plody rodu Capslcum alebo rodu Pimenta sušené, drvenétona všetky štáty okrem ČR
alebo v prášku
1001pšenica a súražtonavšetky štáty
1002 00 00ražtonavšetky štáty
1003 00jacmentonavšetky štáty
1004 00 00ovostonavšetky štáty
1005kukuricatonavšetky štáty
1008pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilietonavšetky štáty
1101 00pšenicná múka alebo múka zo súražetonavšetky štáty
1102obilné múky, iné ako pšenicná alebo múka zo súražetonavšetky štáty
1103krupica, krupicka a peletytonavšetky štáty
1104obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže císla 1006;tonavšetky štáty
obilné klícky celé, drvené, vo vlockách alebo mleté
1105múka, krupica, vlocky, granuly, pelety a prášok zo zemiakovtona všetky štáty okrem ČR
1106múka a krupica zo sušených strukovín císla 0713, zo ságatonavšetky štáty
alebo z korenov a hlúz císla 0714, alebo z výrobkov kapitoly
8
1107slad, tiež praženýtonavšetky štáty
1108škroby; inulíntonavšetky štáty
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiež drvenétonavšetky štáty
1206 00semená slnecnice, tiež drvenétonavšetky štáty
1209 99 10semená lesných stromovtona všetky štáty okrem ČR
1210chmelové šušticky cerstvé alebo sušené, tiež drvené,tonavšetky štáty okrem ČR
v prášku alebo v peletách, lupulín
1212 91cukrová repatonavšetky štáty
1512slnecnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ichtonavšetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514repkový alebo horcicový olej a ich frakcie, tiež rafinované,tonavšetky štáty
ale chemicky neupravené
1515ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja)tonavšetky štáty
a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky neuprave-
1516tuky a oleje živocíšne alebo rastlinné a ich frakcie, ciastocnetonavšetky štáty
alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifi-
kované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak
neupravené
1517margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živocíšnychtonavšetky štáty
alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych
tukov alebo olejov, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich
frakcie císla 1516
1601 00párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebotonavšetky štáty
z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov
1602iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvitonavšetky štáty
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky cistá sacharóza, vtonavšetky štáty
pevnom stave
1702 30 ažglukóza, glukózový sirup a izoglukózatona všetky štáty okrem ČR
1702 40
1703melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukrutonavšetky štáty
1704cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej cokolády)tonavšetky štáty
1806cokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakaotonavšetky štáty
1901 90 11sladový výtažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnostitonavšetky štáty okrem ČR
suchého výtažku
1902cestovinytonavšetky štáty
1904 10 avýrobky z obilia získané napucaním alebo praženímtonavšetky štáty okrem ČR
1904 20
1905pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pecivo, tiež s pridanímtonavšetky štáty
kakaa
2001zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé casti rastlín, pripravenétonavšetky štáty
alebo konzervované v octe
2002paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako v octetonaBulharsko
alebo v kyseline octovej
2004ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako vtonavšetky štáty
octe, mrazená, iná ako výrobky císla 2006
2005 10 00homogenizovaná zelenina, pripravená alebo konzervovanátonaBulharsko
inak ako v octe
2005 20zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octetonaBulharsko
2005 40 00hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octetonaBulharsko
2005 51 00 afazula, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octetonaBulharsko
2005 59 00
2005 60 00špargla, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octetonaBulharsko
2005 80 00sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak ako vtonaBulharsko
octe
2005 90ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebotonaBulharsko
konzervované inak ako v octe
2007džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pretlakytonavšetky štáty
a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008ovocie, orechy a iné jedlé casti rastlín, inak upravené alebotonavšetky štáty
konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel,
alebo alkoholu, inde neuvedené
2009ovocné štavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové štavy,tonavšetky štáty
neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru
alebo iných sladidiel
2101výtažky, esencie a koncentráty z kávy, caju alebo z maté ahl všetky štáty okrem ČR
prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10aktívne kvasinkytonavšetky štáty okrem ČR
2103prípravky na omácky a pripravené omácky; korenisté zmesihlvšetky štáty
a zmesi prísad na ochutenie; horcicná múcka a pripravená
horcica
2104prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky atonavšetky štáty
bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaatonavšetky štáty
2106potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnutétonavšetky štáty
2201voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo umelých ahlvšetky štáty
sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearoma-
tizovaná; lad a sneh
2202voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkomhl všetky štáty okrem ČR
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zelenino-
vých štiav císla 2009
2203 00pivo zo sladuhlvšetky štáty okrem ČR
2204víno z cerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoho-hlvšetky štáty
lom; hroznový mušt, iný ako císla 2009
2205vermút a ostatné vína z cerstvého hrozna, ochutené bylinamihlvšetky štáty
alebo inými aromatickými látkami
2206 00ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasenýchhlvšetky štáty
(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených (fermentova-
ných) nápojov s nealkoholickými nápojmi, inde neuvedené
2207etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholo-LPAvšetky štáty
metrickým titrom 80 % vol. alebo viac; etylalkohol a ostatné
destiláty denaturované, s akýmkolvek alkoholometrickým
titrom
2208etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickýmLPAvšetky štáty
titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje
2304 00 00 ažpokrutiny a iný pevný odpadtonavšetky štáty
2306
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401nespracovaný tabak; tabakový odpadtonavšetky štáty
2402cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a ciga-ksvšetky štáty
rety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; ^homoge-ksvšetky štáty
nizovanýä alebo ^rekonštituovanýä tabak; tabakové výtažky
a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91sol vhodná na ludskú výživutona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20kaolíntonavšetky štáty okrem ČR
2507 00 80ostatné kaolinické ílytonavšetky štáty okrem ČR
2519 90 10oxid horecnatý, iný ako pražený prírodný uhlicitan horecna-tonavšetky štáty okrem ČR
2523 10 00cementové slinkytonavšetky štáty okrem ČR
2523 21 00portlandský cement - biely, tiež umelo farbenýtona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00portlandský cement - šedýtonavšetky štáty okrem ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátutonaČR, EÚ, EZVO
2704 00 11koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektródtonavšetky štáty okrem ČR
2704 00 19koks a polokoks z uhlia - ostatnýtonavšetky štáty okrem ČR
2709 00 90ropatonavšetky štáty okrem
Ruskej federácie
Ropné produkty
2710 00 27 ažbenzínytona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 41urcené na špecifické spracovanie
2710 00 45urcené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51kerozín - palivo pre prúdové motorytona všetky štáty okrem ČR
tažké oleje - plynové:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 61urcené na špecifické spracovanie
2710 00 65urcené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66na iné úcely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % vrátane
motorovej nafty
2710 00 67na iné úcely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %,
ale nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty
2710 00 68na iné úcely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % vrátane
motorovej nafty
tažké oleje - vykurovacie:tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71urcené na špecifické spracovanie
2710 00 72urcené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné úcely:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 74s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76
s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 %
hmotnosti
2710 00 77s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8
% hmotnosti
2710 00 78s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje:tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81urcené na špecifické spracovanie
2710 00 83urcené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je
stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 85urcené na vytváranie zmesí
27100087motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje
pre turbíny
2710 00 88kvapalné oleje na hydraulické úcely
2710 00 89biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92prevodové oleje a redukcné oleje
2710 00 94prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvolnovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96elektrické izolacné oleje
2710 00 98ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00zemný plyn skvapalnenýtona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00zemný plyn v plynnom stavetis.m3všetky štáty okrem
Ruskej federácie a ČR
2716 00 00elektrická energiaMWhvšetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00kremík ostatnýtonavšetky štáty okrem ČR
2815 12 00hydroxid sodný vo vodnom roztokutona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00oxid zinocnatý, peroxid zinkutonavšetky štáty okrem ČR
2849 10 00karbidy vápnikatonavšetky štáty okrem ČR
2914 22 00cyklohexanón a metylcyklohexanónytonavšetky štáty okrem ČR
2921 41 00anilín a jeho solitonavšetky štáty okrem ČR
2933 71 006-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)tonavšetky štáty okrem ČR
3003lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006)kgvšetky štáty
pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek okrem ČR
zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické
úcely, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo
v balení na predaj v malom
3004lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006)kgvšetky štáty
pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek okrem ČR
zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické
úcely, v odmeraných dávkach alebo v balení na
predaj v malom,
3102 10mocovina, tiež vo vodnom roztokutonavšetky štáty okrem ČR
3102 30dusicnan amónny, tiež vo vodnom roztokutonavšetky štáty okrem ČR
3102 40zmesi dusicnanu amónneho s uhlicitanom vápenatým alebotona všetky štáty okrem ČR
s inou anorganickou látkou, ktorá nieje
hnojivom
3105 20minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivetonavšetky štáty okrem ČR
prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10dextríny a iné modifikované škrobytonavšetky štáty okrem ČR
3605 00 00zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky císla 3604Sk všetky štáty okrem ČR
3904polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov v pri-tonavšetky štáty okrem ČR
márnych formách
ex 3920 10fólie z polymérov etylénutonavšetky štáty okrem ČR
ex 3920 20fólie z polymérov propylénutonavšetky štáty okrem ČR
ex 3920 71fólie z regenerovanej celulózytonavšetky štáty okrem ČR
ex 3920 73fólie z acetátovej celulózytona všetky štáty okrem ČR
ex 3920 79 00fólie z ostatných derivátov celulózytonavšetky štáty okrem ČR
4011 10 00nové pneumatiky z gumy na osobné motorovéksvšetky štáty okrem ČR
vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových
automobilov a pretekárskych automobilov
4011 20nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobilyks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidláksvšetky štáty okrem ČR
4012 10 50protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné auto-ksvšetky štáty okrem ČR
mobily
4012 20 90použité pneumatiky ostatnéksvšetky štáty okrem ČR
4104
vycinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a inýchm2 všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov, odchlpené
syntetický hodváb z polyamidov:tonavšetky štáty okrem ČR
5402 10
5402 31
5402 32 00
5402 41
5402 51
5402 61
syntetický hodváb z polyesterov:tona všetky štáty okrem ČR
5402 20 00
5402 33
5402 42 00
5402 43
5402 52
syntetický hodváb z polypropylénu:tonavšetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy:tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10kábel zo syntetického hodvábu z polypropylénutonavšetky štáty okrem ČR
5506 90 91syntetické strižové vlákna z polypropylénutonavšetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3 všetky štáty okrem ČR
4403 10 10stlpy ihlicnaté, surové a impregnovaném3všetky štáty okrem ČR
surové drevo ihlicnaté:m3všetky štáty okrem ČR
smrekové a jedlové:
4403 20 10 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 20 10 90drevo IV. a V. triedy akosti
borovicové:
4403 20 30 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 20 30 90drevo IV. a V. triedy akosti
ostatné:
4403 20 90 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 20 90 90drevo IV. a V. triedy akosti
surové drevo listnaté:m3všetky štáty okrem ČR
dubové:
4403 91 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 91 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
bukové:
4403 92 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 92 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
topolové:
4403 99 10 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 10 90drevo IV. a V. triedy akosti
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 20 90drevo IV. a V. triedy akosti
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 99 90drevo IV. a V. triedy akosti
4410drevotrieskové doskym3všetky štáty okrem ČR
4411drevovláknité doskym3všetky štáty
4418 10okná, balkónové okná a ich rámy a zárubneksvšetky štáty
4418 20dvere, ich rámy, zárubne a prahyksvšetky štáty
4707zberový (odpad a výmet) papier, kartón a lepenkam3všetky štáty okrem ČR
4818 10toaletný papiertonavšetky štáty okrem ČR
4820 20zošitytonavšetky štáty okrem ČR
Textilné výrobky
5702 a 5703kobercem2okrem EU, EZVO a ČR
6107pánske alebo chlapcenské spodky, nocné košele, pyžamy,ksokrem EU, EZVO a ČR
kúpacie plášte, župany pletené alebo háckované
6108dámske alebo dievcenské kombiné, spodnicky, nohavicky,ksokrem EU, EZVO a ČR
nocné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany ple-
tené alebo háckované
6109vrchné trická (T-shirts), tielka a iné trická, pletené aleboksokrem EU, EZVO a ČR
háckované
6205pánske alebo chlapcenské košele pletené alebo háckovanéksokrem EU, EZVO a ČR
Obuv
6402ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaucuku alebopárvšetky štáty okrem ČR
z plastov
6403obuv s podrážkou z kaucuku, plastov, usne alebo z kompo-párvšetky štáty okrem ČR
zitnej usne a so zvrškom z usne
6404obuv s podrážkou z kaucuku, plastov, usne alebo z kompo-párvšetky štáty okrem ČR
zitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov
6405ostatná obuvpárvšetky štáty okrem ČR
Keramické a vláknocementové výrobky
6811tovar azbestocementový, celulózocementový a podobnýtonavšetky štáty okrem ČR
6904 10 00tehlym3všetky štáty okrem ČR
6907 90 99iba neglazované keramické dlaždicem2všetky štáty okrem ČR
6908 90 21glazované keramické dlaždice a obkladacky nepresahujúcem2všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
6908 90 29glazované keramické dlaždice a obkladacky presahujúcem2všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Tabulové sklo plavené
7005 10 m2všetky štáty okrem
7005 21 ČR, Slovinska a MR
7005 29
Železo, ocel a výrobky z nich
7204železné a ocelové odpady a šrottonavšetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavnetonavšetky štáty okrem ČR
med:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúcetonavšetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
7208 ažželezo a nelegovaná oceľtonavšetky štáty okrem ČR
7212
ex 7304oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 49,tonavšetky štáty okrem ČR
7304 51, 7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78,
7306 40, 7306 50, 7306 60

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaRočné množstvoŠtát pôvodu
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok:tona2 000všetky štáty okrem ČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex0102 90 71(iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)tona0všetky štáty okrem ČR
0103 92 11 aživý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)tona500všetky štáty okrem ČR
0103 92 19
0104 10živé ovce a jahňatátona1 400všetky štáty okrem ČR
0201 a 0202hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebotona1 500všetky štáty okrem ČR
mrazené
0203bravčové mäso, čerstvé, chladené alebotona1 500všetky štáty okrem ČR
mrazené
0204 10 ažbaranie a jahňacie mäsotona500všetky štáty okrem ČR
0204 43
0402sušené a kondenzované mliekotona12 000všetky štáty okrem ČR
0510 00 00žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu pou-tona10všetky štáty okrem ČR
žívané na výrobu farmaceutických vý-
robkov
Rastlinné výrobky
0602 90 41sadenice lesných drevínmil. ks2všetky štáty okrem ČR
vianočné stromčeky:ks5 000všetky štáty okrem ČR
0604 91 21
0604 91 29
1001pšenica a súražtona100 000všetky štáty okrem ČR
1002 00 00ražtona1 000všetky štáty okrem ČR
1003 00 90jačmeň ostatnýtona1 000všetky štáty okrem ČR
1004 00 00ovostona1 000všetky štáty okrem ČR
1005kukuricatona100 000všetky štáty okrem ČR
1107slad, tiež praženýtona100 000všetky štáty okrem ČR
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiežtona15 000všetky štáty okrem ČR
drvené
1206 00slnečnicové semená, tiež drvenétona10 000všetky štáty okrem ČR
1209 99 10semená lesných stromovtona10všetky štáty okrem ČR
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00pšeničná múka alebo múka zo súražetona500všetky štáty okrem ČR
1102obilné múky, iné ako pšeničná alebotona500všetky štáty okrem ČR
múka zo súraže
1103krupica, krupička a peletytona500všetky štáty okrem ČR
1104obilné zrná, inak spracovanétona500všetky štáty okrem ČR
(napr. ošúpané, drvené vo vločkách,
perlovité, rezané alebo šrotované) s vý-
nimkou ryže čísla 1006;
obilné klíčky celé, drvené vo vločkách
alebo mleté
1701trstinový alebo repný cukor a chemickytona30 000všetky štáty okrem ČR
čistá sacharóza v pevnom stave
1703melasy získané extrahovaním alebo rafiná-tona20 000všetky štáty okrem ČR
ciou cukru
1901 20 00zmesi a cestá na prípravu pekárskeho to-tona500všetky štáty okrem ČR
varu, jemného alebo trvanlivého pečiva
čísla 1905
2302 až 2306otruby, škrobárenské zvyšky, repnétona60 000všetky štáty okrem ČR
rezký, bagasa, mláto, pokrutiny a iný
pevný odpad
Nerastné suroviny a výrobky
2505prírodné pieskym350 000okrem EU, EZVO a ČR
2517 10 10okruhliaky, štrk, troska a pazúrikm350 000okrem EU, EZVO a ČR
2517 10 20vápenec, dolomit a ostatné vápencové ka-tona30 000okrem EU, EZVO a ČR
mene lámané alebo drvené
2517 10 80ostatné kamenetona100 000okrem EU, EZVO a ČR
2523 10 00cementové slinkytona20 000okrem EU, EZVO a ČR
2523 21 00portlandský cement - bielytona15 000okrem EU, EZVO a ČR
2523 29 00portlandský cement - šedýtona150 000okrem EU, EZVO a ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerovanétona1 000 000okrem EU, EZVO a ČR
2704 00koks z hutníckych koksárnítona120 000okrem EU, EZVO a ČR
2716 00 00elektrická energiaMWh1 000 000okrem EU, EZVO a ČR
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
Surové kože a uši
surové hovädzie kože:tona1 000okrem EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102surové ovčie a jahňacie kožetona500okrem EU, EZVO a ČR
4103 90 00surové bravčové kožetona500okrem EU, EZVO a ČR
4104 22 10hovädzie kože ďalej neupravované ako vy-tona1 000okrem EU, EZVO a ČR
činené chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném35000okrem EU, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté:m3105 000okrem EU, EZVO a ČR
smrekové a jedľové:
4403 20 10 10výrezy I. až III. triedy akosti
4403 20 10 90drevo IV. a V. triedy akosti
borovicové:
4403 20 30 10výrezy I. až III. triedy akosti
4403 20 30 90drevo IV. a V. triedy akosti
ostatné:
4403 20 90 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 20 90 90drevo IV. a V. triedy akosti
surové drevo listnaté:m3155 000okrem EU, EZVO a ČR
dubové:
4403 91 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 91 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
bukové:
4403 92 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 92 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 20 90drevo IV. a V. triedy akosti
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 99 90drevo IV. a V. triedy akosti
Buničina, papier a výrobky z nich
4707zberový (odpad a výmet) papier, kartóntona5 000okrem EU, EZVO a ČR
a lepenka
Drahé kovy a drahé kamene
7102prírodné diamanty, tiež opracované,ctm okrem EU, EZVO a ČR
ale nemontovane, nezasadené
7106striebro vrátane zláteného a platinovéhog okrem EU, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme polotova-
ru, alebo prachu
7108zlato vrátane platinového zlata,g okrem EU, EZVO a ČR
surové alebo vo forme polotovarov,
alebo prachu
7109 00 00základné kovy alebo striebro plátovanég okrem EU, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované len
do formy polotovarov
7110platina, surová alebo vo forme polotova-g okrem EU, EZVO a ČR
rov, alebo prachu
7111 00 00základné kovy, striebro alebo zlato pláto-g okrem EU, EZVO a ČR
vané platinou, surové alebo opracované
len do formy polotovarov
7112odpad a úlomky drahých kovovg okrem EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebotona25 000okrem EU, EZVO a ČR
v iných základných tvaroch:
7201
7206
7204železné a oceľové odpady a šrottona20 000okrem EU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popolytona150okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popolytona500okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
valcovaný materiál:tona2 500 000okrem EU, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306oceľové rúry, rúrky a duté profilytona140 000okrem EU, EZVO a ČR
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00zbierky a zberateľské predmety zoolo-ks všetky štáty
gickej, botanickej, mineralogickej, anato-
mickej, historickej, archeologickej, pa-
leontologickej, etnografickej alebo
numizmatickej hodnoty
9706 00 00starožitnosti staršie ako 100 rokovks všetky štáty
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát pôvodu
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok:tonaČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex 0102 90 71(iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)tonaČR
0103 92 11 aživý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)tonaČR
0103 92 19
0201 a 0202hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétonaČR
0203bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétonaČR
0207kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielovtonavšetky štáty
0407 00 30vajcia z domácej hydinyksvšetky štáty
Rastlinné výrobky
1001pšenica a súražtonaČR
1002 00 00ražtonaČR
1003 00 90jačmeň ostatnýtonaČR
1004 00 00ovostonaČR
1005kukuricatonaČR
1101pšeničná múka alebo múka zo súražetonaČR
1102obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súražetonaČR
1103krupica, krupička a peletytonaČR
1104obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené votonaČR
vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiež drvenétonaČR
1206 00slnečnicové semenátonaČR
2302 až 2306otruby, škrobárenské zvyšky, repné rezký, bagasa, mláto,tonaČR
pokrutiny a iný pevný odpad
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza vtonaČR
pevnom stave
1703melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukrutonaČR
1901 20 00zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného alebotonaČR
trvanlivého pečiva čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505prírodné pieskym3EU, EZVO
2517 10okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameňm3EU, EZVO
2523 10 00cementové slinkytonaEU, EZVO
2523 21 00portlandský cement - bielytonaEU, EZVO
2523 29 00portlandský cement - šedýtonaEU, EZVO a ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerovanétonaEU, EZVO
2704 00koks z hutníckych koksárnítonaEU, EZVO
2710 00 27 ažbenzíny automobilovétonavšetky štáty
2710 00 39
ťažké oleje - plynové, na iné účely:tonavšetky štáty
2710 00 66
2710 00 67
2710 00 68
stredné oleje:tonavšetky štáty
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje:tonavšetky štáty
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00elektrická energiaMWhEU, EZVO
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10antiséra a iné krvné zložkykgEU, EZVO
3002 90 10ľudská krvkgEU, EZVO
3003 a 3004liekySkEU, EZVO
Surové kože a usne
surové hovädzie kože:tonaEU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102surové ovčie a jahňacie kožetonaEU, EZVO a ČR
4103 90 00surové bravčové kožetonaEU, EZVO a ČR
4104 22 10hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom vtonaEU, EZVO a ČR
mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3všetky štáty
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném3EU, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté:m3EU, EZVO a ČR
smrekové a jedľové:
4403 20 10 10výrezy I. až III. triedy akosti
4403 20 10 90drevo IV. a V. triedy akosti
borovicové:
4403 20 30 10výrezy I. až III. triedy akosti
4403 20 30 90drevo IV. a V. triedy akosti
ostatné:
4403 20 90 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 20 90 90drevo IV. a V. triedy akosti
surové drevo listnaté:m3EU, EZVO a ČR
dubové:
4403 91 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 91 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
bukové:
4403 92 00 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 92 00 90drevo IV. a V. triedy akosti
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 20 90drevo IV. a V. triedy akosti
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy l. až III. triedy akosti
4403 99 99 90drevo IV. a V. triedy akosti
Buničina, papier a výrobky z nich
4707zberový (odpad a výmet) papier a lepenkatonaEU, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene
7102prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, neza-ctmEU, EZVO a ČR
sadené
7106striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surovégEU, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovaru, alebo prachu
7108zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polo-gEU, EZVO a ČR
tovarov, alebo prachu
7109 00 00základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebogEU, EZVO a ČR
opracované len do formy polotovarov
7110platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachugEU, EZVO a ČR
7111 00 00základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, suro-gEU, EZVO a ČR
vé alebo opracované len do formy polotovarov
7112odpad a úlomky drahých kovovgEU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základnýchtonaEU, EZVO
tvaroch:
7201
7206
7204železné a oceľové odpady a šrottonaEU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavnetonaEU, EZVO a ČR
meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúcetonaEU, EZVO a ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
valcovaný materiál:tonaEU, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306oceľové rúry, rúrky a duté profilytonaEU, EZVO a ČR

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR

Štát Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
USA 410 tkaniny m2
5111 tkaniny obsahujúce mykané a česané vlnené priadze
5112 a jemné zvieracie chlpy
ex 5007 10 00 tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex 5007 90
ex 5212
ex 5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % a viac vlny alebo jemných
ex 5407 92 00 zvieracích chlpov
ex 5407 93 00
ex 5407 94 00
ex 5408 31 00
ex 5408 32 00
ex 5408 33 00
ex 5408 34 00
ex 5515 13
ex 5515 22
ex 5515 92
ex 5516 31 00
ex 5516 32 00
ex 5516 33 00
ex 5516 34 00
ex 5309 21 tkaniny s obsahom 17 % a viac vlny alebo jemných
ex 5309 29 zvieracích chlpov
ex 5311 00
6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné
koberčeky z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks
6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 %
ex 6103 23 00 a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6103 31 00
ex 6 103 33 00
ex6103 39 00
6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 %
ex 6203 23 a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6203 31 00
ex 6203 33
ex 6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, ks
kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky,
komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov,
lyžiarske odevy a teplákové súpravy
6102 10 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6102 30 10 jemných zvieracích chlpov
ex 6102 90 10
6104 21 00
ex6104 23 00
ex6104 29 00
6104 31 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6104 33 00 jemných zvieracích chlpov
ex 6104 39 00
ex 6117 90 00
6202 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex 62 02 13 alebo jemných zvieracích chlpov
ex 62 02 19
6202 91 00
ex 6202 93 00
ex 6202 99 00
6204 21 00
ex 6204 23
ex 6204 29
6204 31 00
ex 6204 33
ex 6204 39
ex 6211 20 00
ex 6211 41 00
ex6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské obleky ks
6103 11 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6 103 12 00 jemných zvieracích chlpov
ex 6103 19 00
6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex 6203 12 00 alebo jemných zvieracích chlpov
ex 6203 19 00
Kanada 3A
3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo ks
6103 12 00 háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené,
6103 39 háčkované a tkané
6203 31 až 33
6203 39
5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, ks
6103 49 nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke
6104 61 až 64 nohavice, pletené, háčkované a tkané
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A
31.1. 5112 vlnené tkaniny z česanej vlny alebo z jemných zvieracích chlpov; kg
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407,
5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých
základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou
vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi, gáza z česanej vlny
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnených kg
textílií, tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná
a kuchynská bielizeň
ČASŤ II - POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY
Štát Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Európska únia 0104 živé ovce a jahňatá tona
0204 baranie a jahňacie mäso tona

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
1211 90 95Rastliny, casti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list(1)
- konope(1)
1302 11 00Ópium(1)kg
1302 19 99Ostatné rastlinné štavy a výtažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a slamy maku(1)
- živice z konopí(1)
2524 00 80Ostatný azbest, z toho len kg
- krocidolit(6)
2804 70 00Fosfor(4)kg
2804 80 00Arzén(2)kg
2806 10 00Kyselina chlorovodíková(4)tona
2807 00 10Kyselina sírová(4)tona
2811 19 80Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
- selenovodík(2)
2811 29 90Ostatné anorganické zlúceniny nekovov, z toho len kg
- oxid selenicitý(2)
2812 90 00Ostatné halogenidy a halogenid-oxidy nekovov, z toho len kg
- tetrajodiddifosfan(2)
2825 90 50Oxidy ortuti, z toho len
- oxid ortutnatý(6)kg
2827 39 90Ostatné chloridy, z toho len kg
- chlorid ortutnatý (kalomel)(6)
2830 90 11Sírnik amónny (vrátane kyslého)(6)kg
2830 90 80Polysulfid amónny(6)kg
2833 29 70Sírany olova a ortuti(6)kg
2836 70 00Uhlicitan olovnatý(6)kg
2841 61 00Manganistan draselný(4)tona
2842 90 10Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny selenicitej kg
alebo teluricitej, z toho len
- selenan sodný(2)
- teluricitany(2)
2843 90 90Ostatné zlúceniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmicelý(2)
2845 90 10Tetradeuterometanol(2)kg
2848 00 00Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy medi(2)
- fosforovodík(2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky defino- kg
vané i nedefinované, iné ako zlúceniny, ktoré sú tiež karbidy
císla 2849, z toho len
- pentabóran(2)
- arzenovodík(2)
2851 00 80Ostatné anorganické zlúceniny, amalgámy, iné ako amalgá-
my drahých kovov, z toho len
- brómkyán,(2)kg
-jódkyán(2)kg
2902 20Benzén(6)kg
2902 30Toluén(4)tona
2903 14 00Tetrachlórmetán(6)kg
2903 15 00 1 ,2-dichlóretán(6)kg
2903 21 00Vinylchlorid(6)
2903 22 00Trichlóretylén(6) kg
2903 23 00Tetrachlóretylén(6) kg
2903 30 311,2-dibrómmetán a vinylbromid(6) kg
2903 30 90Jodidy, z toho len kg
- metyljodid(6)
2903 59 90Aldrín, chlordan, heptachlór, campechlór (toxafén)(6) kg
2903 62 00Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén(2)
- l,l,l-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT)(2)
2903 69 90Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bi-(6) kg
fenyly
2904 20Deriváty uhlovodíkov obsahujúce len nitro- alebo(6) kg
nitrózo skupinu
2905 11 00Metanol (metylalkohol)(2) kg
2905 39 10Hexylénglykol(5) kg
2905 50 90Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalic- kg
kých alkoholov, z toho len
- etylchlórvinol(3) kg
2908 90 00Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty kg
fenolov alebo fenolalkoholov, z toho len
- 2,4-dinitrofenol(2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný(2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK)(2)
- dinoseb(2)
2909 11 00Dietyléter(4) kg
2909 19 00Ostatné acyklické étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty, z toho len
- bis (chlórmetyl) éter(6) kg
2909 30 90Nitrofen(6) kg
2910 10 00Etylénoxid (oxiran)(2) kg
2910 30 00Epichlórhydrín(6) kg
2910 90 00Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epo- kg
xyétery s trojclánkovým kruhom a ich halogén-, sulfo-
, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- endrín(2)
- dieldrín(2)
2913 00 00O-nitrobenzaldehyd(6) kg
2914 11 00Acetón(4) tona
2914 12 00Metyletylketón(4) kg
2914 31 00l-fenylpropán-2-ón (fenylacetón)(4) kg
2915 24 00Acetanhydrid(4) kg
2915 39 90Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát(2)
2915 90 80Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseli- kg
ny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxyky-
seliny, ich halogén-, sulfo- alebo nitrózoderiváty, z
toho len
- fluóroctan sodný(2)
- kyselina fluóroctová(2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- a bu-(6)
tylbrómacetát)
2916 34 00Kyselina fenyloctová, jej soli(4) tona
2916 35 00Estery kyseliny fenyloctovej(4) tona
2918 13 00Soli a estery kyseliny vínnej, z toho len kg
- vínan antimonyldraselný(2)
2919 00 90Ostatné fosforecné estery a ich soli vrátane laktofosfá- kg
tov, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty,
z toho len
tris-(o-krezyl) fosfát(2)
- dichlórfos(2)
- heptenofos(2)
- mevinfos(2)
- tris-(2,3-dibrómpropyl)fosfát(6)
2920 10 00Tiofosforecné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- kg
alebo nitrózoderiváty, z toho len
- brómfos-etyl(2)
- paration(2)
- paration-metyl(2)
2920 90 85Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem kg
esterov halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-,
nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- sulfotep(2)
- dimetylsulfát(6)
2921 19 80Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho kg
len
- metylbis(2-chlóretyl)amín(2)
- tris-(2-chlóretyl)amín(2)
- N-nitrózodirnetylamín(6)
2921 30 99Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpe- kg
nické mono- alebo polyarníny a ich deriváty, ich soli, z toho
len
- propylhexedrín(3)
2921 45 002-naftylamín, deriváty, soli(6)kg
2921 49 90Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z kg
toho len
- eticyklidín (PCE)(3)
- amfetamín(3)
- dexamfetamín(3)
- levamfetamín(3)
- levometamfetamín(3)
- metamfetamín(3)
- metamfetamín racemát(3)
- benzfetamín(3)
- fentermín(3)
- lefetamín (SPA)(3)
- fenkarnfamín(3)
- mefenorex(3)
- etylamfetamín(3)
- 4-aminobifenyl(6)
2921 51 90Ostatné aromatické polyaminy a ich deriváty, ich soli, kg
z toho len
- benzidín(6)
- 3,3-dichlórbenzidín(6)
2922 19 90Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré kg
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z
toho len
- acetylmetadol(D
- alfaacetylmetadol(D
- alfametadol(D
- betacetylmetadol(D
- betametadol(D
- katín(3)
- dimefeptanol(D
- noracylmetadol(D
- dextropropoxylén(D
2922 22 003,4-metyléndioxyamfetamín (MDA)(3)kg
2922 29 00Ostatné aminozlúceniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín(3)
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DÔB)(3)
- dimetoxyamfetamín (DMA)(3)
- parametoxyamfetamín (PMA)(3)
- trimetoxyarnfetamín (TMA)(3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetainín (DOET)(3)
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné kg
ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej
funkcie, ich soli,
z toho len
- izometadón(D
- metadón(D
- normetadón(D
- amfepramón(3)
2922 43 00Kyselina antranilová(4)kg
2922 49 70Ostatné aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré kg
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich
soli, z toho len
- tilidín(D
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné ami- kg
nozlúcenlny s kyslí katou funkciou, z toho len
- dimenoxadol(D
2923 90 00Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a kg
iné fosfoaminolipidy, z toho len
- benzyltrimetylamónium chlorid(2)
2924 10 00Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a kg
ich deriváty, ich soli
- fluóracetamid(2)
- monocrotofos(2)
- fosfamidon(2)
- meprobamát(3)
- amid kyseliny monojódoctovej(2)
2924 22 00Kyselina N-acetylantranilová (2-acetamidobenzoová(4)kg
kyselina)
2924 29 90Ostatné zlúceniny s karboxyamidovou funkciou, kg
zlúceniny kyseliny uhlicitej s amidovou funkciou, z
toho len
- diapromid(D
- etinamát(3)
2926 10 00Akrylonitril(6)kg
2926 90 10Acetónkyánhydrín(2)kg
2926 90 99Ostatné zlúceniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyánhydrín(2)
- butyronitril(2)
- 3-chlórakrylonitril(2)
- 4-chlórbutylonitril(2)
- 3-chlórpropionitril(2)
- kyánacetamid(2)
- malonitril(2)
- propionitril(2)
- etylester kyseliny kyánomravcej(2)
- metylester kyseliny kyánomravcej(2)
- metadón - medziprodukt(D
- fenproporex(3)
- brómbenzylkyanid(2)
- 2-chlórbenzylidénmalononitril(6)
- tetrakyánoetylén(2)
- flucythrinate(2)
2927 00 00Diazo-, azo- alebo azoxyzlúceniny, z toho len kg
- diazometán(6)
2928 00 90 Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxyamínu, kg
z toho len
- fenylhydrazín(6)
2930 90 70 Ostatné organické zlúceniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid(2)
- etylrodanid(2)
- N-fenyltiomocovina(2)
- bis(2-chlóretyl)sulfid(2)
- 4-chlórfenyldiazotiomocovina(2)
- alfa-naftyltiomocovina(2)
- tetrametyléndisulfotetramín(2)
- aldicarb(2)
- disulfoton(2)
- fenamifos(2)
- metamidofos(2)
- metomyl(2)
- ometoate(2)
- oxamyl(2)
- forát(2)
- propetamfos(2)
- tiofanox(2)
- tiokarbonyltetrachlorid(2)
- tetrametyléndisulfotetramín(2)
2931 00 95Ostatné organicko-anorganické zlúceniny, z toho len kg
- trialkylolovicité soli(2)
- pentakarbonyl železa(2)
- alkylzlúceniny ortuti(2)
- tetraetylolovo(2)
- tetraizopropylfosforamid(2)
- tetrakarbonyl niklu(2)
- tetrametylolovo(2)
- fonofos(2)
- bis-tributylcínoxid(2)
- alkoxylalkyl a arylzlúceniny ortuti(6)
- organické zlúceniny cínu(6)
2932 19 00Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný kg
furánový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný),
z toho len
- carbosulfan(2)
- furatiocarb(2)kg
2932 29 80Ostatné laktómy, z toho len kg
- brodifacoum(2)
- beta-propiolaktón(6)
2932 91 00Izosafrol(4)kg
2932 92 001 - ( 1 ,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón(4)kg
2932 93 00Piperonal(4)kg
2932 94 00Safrol(4)kg
2932 99 70Ostatné cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty, tiež s inou kg
kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA)(3)
- 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA)(3)kg
2932 99 90Heterocyklické zlúceniny len s kyslíkatými heteroatómami, kg
z toho len
- carbofurán(2)
-3-l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-(3)
-6H-dibenzol(b,d)pyrán (DMHP)
- parmexyl(3)
2933 32 00Piperidín a jeho soli(4)kg
2933 39 95Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogeno-
vaný), z toho len
- 2-amino-3-nitropyridín(2)
- 2-amino-5-nitropyridín(2)
- alylprodín(D
- alfaprodín(D
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl(D
- alfa-metylfentanyl(D
- 3-metylfentanyl(D
- pepap(D
-MPPP(D
- alfentanil(D
- anileridín(D
- benzetidín(D
- betameprodín(D
- betaprodín(D
- bezitramid(D
- difenoxín(D
- difenoxylát(D
- dipipanón(D
- etoxeridín(D
- fenampromid(D
- fenoperidín(D
- fentanyl(D
- hydroxypetidín(D
- norpipanón(D
- petidín(D
- petldín - medziprodukt A(D
- petldín - medziprodukt B(D
- petldín - medziprodukt C(D
- piminodín(D
- piritramid(D
- properidín(D
- trimepiridín(D
- propiram(D
- ketobemidón(D
- fencyklidín(3)
- metylfenidát(3)
2933 51 20 Fenobarbital (INN) ajeho soli, barbital (INN) ajeho soli(3)kg
2933 51 90 Malonylmocovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, kg
jej soli,
z toho len
- sekobarbital(3)
- amobarbital(3)
- cyklobarbital(3)
- pentabarbital(3)
- butalbital
- metylfenolbarbital(3)
- allobarbital(3)
- butabarbital(3)
- sekbutabarbital(3)
- vinylbital(3)
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon(3)
2933 90 60 Diazepíny, z toho len kg
- midazolam (midazolamum)(3)
- loprazolam(3)
- klobazam(3)
- alprazolam(3)
- bromazepam(3)
- chlórdiazepoxid(3)
- delorazepam(3)
- diazepam(3)
- estazolam(3)
- etylloflazepát(3)
- fludiazepam(3)
- flunitrazepam(3)
- flurazepam(3)
- halazepam(3)
- klonazepam(3)
- klorazepát(3)
- lormetazepam(3)
- lorazepam(3)
- medazepam(3)
- nordazepam(3)
- nitrazepam(3)
- nimetrazepam(3)
- oxazepam(3)
- pirazepam(3)
- prazepam(3)
- temazepam(3)
- tetrazepam(3)
- triazolam(3)
2933 90 95 Ostatné heterocyklické zlúceniny len s dusíkatými heteroa- kg
tómami, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- triazofos(2)
- etonitazen(D
- fenazocín(D
- fenomorfan(D
- klonitazen(D
- levorfanol(D
- levorfenacylmorfan(D
- metazocín(D
- moramid - medziprodukt(D
- proheptazín(D
- racemorfan(D
- N,N-dietyltryptamín (DET)(3)
- N,N-dimetyltryptamín (DMT)(3)
- rolicyklidín(3)
- kamazepam(3)
- mazindol(3)
- pyrovaleron(3)
- drotebanol(D
- norlevorfanol(D
- racemetorfan(D
- pentazocín(3)
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid)(6)
- parafluórfentanyl(D
- beta-hydroxyfentanyl(D
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl(D
2934 90 89 Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre pyrimidonový kg
kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo pipe-
razinový kruh, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- krimidín(2)
- pirimifos-etyl(2)
- fenetyllín(3)
- meklochalón(3)
- metachalón(3)
2934 90 97Ostatné heterocyklické zlúceniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný(D
- metidation(2)
- dextromoramid(D
- dietyltiabutén(D
- dirnetyltiabutén(D
- dioxafetylbutyrát(D
- etylmetyltiambutén(D
- furetidín(D
- levomoramid(D
- morferidín(D
- sufentanil(D
- tenocyklidín (TCP)(3)
- fenmetrazín(3)
- fendimetrazín(3)
- haloxazolam(3)
- ketazolam(3)
- klotiazepam(3)
- kloxazolam(3)
- oxazolam(3)
- pemolín(3)
- 4-metylaminorex(3)
- alfa-metyltlofentanyl(D
- tlofentanyl(D
- 3-metyltiofentanyl(D
2936 29 90Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín(2)
2938 90 90Ostatné glykozldy prírodné alebo reprodukované kg
syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty,
z toho len
- scilliroside(2)
2939 10 00Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid(D
- dihydromorfín(D
- hydrokodón(D
- hydromorfinol(D
- hydromorfín(D
- metyldesorfín(D
- metyldihydromorfín(D
- morfin(D
- morím metobromid(D
- morfín N-oxid(D
-myrofín(D
- metopón(D
- nicomorfín(D
- normorfín(D
- oxykodón(D
- oxymorfón(D
- tebaín(D
- tebakon(D
- acetyldihydrokodeín(D
- dihydrokodeín(D
- etylmorfín(D
- folkodín(D
- kodeín(D
- nikodín(D
- nikodikodín(D
- norkodeín(D
- desomorfín(D
- etorfín(D
- heroín(D
- bezylmorfin(D
- kodoxím(D
- buprenorfin(3)
2939 41 00Efedrín a jeho soli(4)kg
2939 42 00Pseudoefedrín (INN) a jeho soli(4)kg
2939 61 00Ergometrín (INN) a jeho soli(4)kg
2939 62 00Ergotamín (INN) a jeho soli(4)kg
2939 63 00Kyselina lysergová a jej soli(4)kg
2939 69 00Ostatné alkaloidy žitného námela a ich deriváty, ich soli, z kg
toho len
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD)(3)
- dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25)(3)
2939 90 11Kokaín surový(Dkg
2939 90 19Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín(Dkg
2939 90 90Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované kg
syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho
len
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín](2)
- brucín(2)
- strychnín(2)
- meskalín(3)
- psilotsín(3)
8107Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu(6)kg
8112 91 50Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu(2)kg
8112 99 90Tálium
Vysvetlivky: (1) omamné látky (2) zvlášt nebezpecné jedy (3) psychotropné látky (4) prekurzory (5) pomocné chemické látky (6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky
ČASŤ II - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY
Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2844 40Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúceniny, iné ako kg
položiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30
ČASŤ III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME
Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2903 14 00tetrachlórmetán tona
2903 19 101,1,1 -trichlóretán tona
2903 30 33Metylbromid tona
2903 41 00trichlórfluórmetán tona
2903 42 00dichlórdifluórmetán tona
2903 43 00trichlórtrifluóretány tona
2903 44 10dichlórtetrafluóretány tona
2903 44 90chlórpentafluóretán tona
2903 45 10chlórtrifluórmetán tona
2903 45 15pentachlórfluóretán tona
2903 45 20tetrachlórdifluóretány tona
2903 45 25heptachlórfluórpropány tona
2903 45 30hexachlórdifluórpropány tona
2903 45 35pentachlórtrifluórpropány tona
2903 45 40tetrachlórtetrafluórpropány tona
2903 45 45trichlórpentafluórpropány tona
2903 45 50dichlórhexafluórpropány tona
2903 45 55chlórheptafluórpropány tona
2903 45 90Ostatné deriváty perhalogénové iba s chlórom a fluó- tona
rom:
dichlórfluórmetán
chlórdifluórmetán
chlórfluórmetán
tetrachlórfluóretán
trichlórdifluóretán
dichlórtrifluóretán
chlórtetrafluóretán
trichlórfluóretán
dichlórdifluóretán
chlórtrifluóretán
dichlórfluóretán
chlórdifluóretán
chlórfluóretán
hexachlórfluórpropán
pentadifluórpropán
tetrachlórtrifluórpropán
trichlórtetrafluórpropán
dichlórpentafluórpropán
chlórhexafluórpropán
pentachlórfluórpropán
tetrachlórdifluórpropán
trichlórtrifluórpropán
dichlórtetrafluórpropán
chlórpentafluórpropán
tetrachlórfluórpropán
trichlórdifluórpropán
dichlórtrifluórpropán
chlórtetrafluórpropán
trichlórfluórpropán
dichlórdifluórpropán
chlórtrifluórpropán
dichlórfluórpropán
chlórdifluórpropán
chlórfluórpropán
2903 46 10brómchlórdifluórmetán tona
2903 46 20brómtrifluórmetán tona
2903 46 90dibrómtetrafluóretán tona
2903 47 00Ostatné perhalogénové deriváty: tona
dibrómfluórmetán
brómdlfluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
pentabrómdlfluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
tetrabrómdifluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
3002ľudská krv; živocíšna krv pripravená nakg
terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické
úcely; antiséra a ostatné krvné zložky
a modifikované imunologické výrobky, tiež získané
biotechnologickými procesmi; ockovacie látky,
toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem
kvasiniek) a podobné výrobky
ČASŤ IV - OSTATNÉ
Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
6309 00 00obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky tona

Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové vý- Sk OP/kg
bušniny
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zaží- Sk OP/kg
hadlá, elektrické rozbušky
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, Sk OP/kg
hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36048) Sk OP/ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové mo- Sk OP/ks
tory s vnútorným spaľovaním9)
8408 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním Sk OP/ks
(dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)9)
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na Sk OP/ks
motory čísiel 8407 alebo 84089)
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné ply- Sk OP/ks
nové turbíny9)
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou indivi- Sk OP/ks
duálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté10)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rá- Sk OP/ks
dionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové
riadenie8)
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré Sk OP/ks
sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú
dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily s mie-
šačkou na betón, zametacie automobily, kropiace au-
tomobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stani-
ce)8)
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené Sk OP/ks
zbraňami, ich časti a súčasti
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), Sk OP/ks
kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8)
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) SkOP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, SkOP
prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na
lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
- ostatné8), 9)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a Sk OP/ks
záchranných člnov s výnimkou veslových
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, Sk OP/ks
prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plavá-
ky)8)
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďa- Sk OP/ks
lekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly
triedy XVI9)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné Sk OP/ks
nástroje a prístroje8), 9)
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, Sk OP/ks
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje okrem kompasov, diaľkomery8), 9)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných Sk OP/ks
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8)
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného Sk OP/ks
prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu Sk OP/ks
alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo Sk OP/ks
a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov
a nábojových krytiek
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, Sk OP/ks
súčasti a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu Sk OP
zariadenia tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto
a opravy prílohe
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahra- Sk OP
ničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu
alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby
a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov
k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené
na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách

Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Mierová 19

827 15 Bratislava

Žiadosť 01

Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Mierová 19

827 15 Bratislava

Žiadosť 02

Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Žiadosť 03

Príloha I k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Žiadosť 04

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) § 87 až 175 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

6) § 4 zákona č. 180/1996 Z. z.

7) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko,
Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

8) Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.

9) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

10) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.