Zákon č. 137/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.

Čiastka 48/1998
Platnosť od 15.05.1998 do30.06.2007
Účinnosť od 01.01.1999 do30.06.2007
Zrušený 250/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 14b, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999

OBSAH