Zákon č. 132/1998 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

(v znení č. 107/1999 Z. z.)

Čiastka 46/1998
Platnosť od 13.05.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I, čl. II prvého bodu až piateho bodu, ôsmeho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho piateho bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až dvadsiateho deviateho bodu a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998