Zákon č. 130/1998 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

(v znení č. 95/2000 Z. z.(nepriamo), 470/2000 Z. z.)

Čiastka 45/1998
Platnosť od 08.05.1998 do30.11.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.