Oznámenie č. 127/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 44/1998
Platnosť od 07.05.1998
Účinnosť od 23.12.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 23. decembra 1997, na základe článku 27 ods. 2.