Opatrenie č. 120/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania .

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 30.04.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1998 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

30.04.1998