Vyhláška č. 119/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/1993 Z. z.

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH