Zákon č. 117/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Čiastka 42/1998
Platnosť od 29.04.1998
Účinnosť od 01.05.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1998 Aktuálne znenie