Opatrenie č. 113/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

Čiastka 41/1998
Platnosť od 23.04.1998 do31.12.2002

OBSAH