Oznámenie č. 110/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997, na základe článku 15.