Oznámenie č. 106/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998 do30.06.2006
Zrušený 271/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 357/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 82/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 2002. Z...

106

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 5 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív.

Výnosom sa upravujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, všeobecné a špecifické požiadavky na zloženie, skúšanie a hodnotenie doplnkových látok a bližšie požiadavky na biologické overovanie krmív.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.