Oznámenie č. 106/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998 do30.06.2006
Zrušený 271/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 357/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 82/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 2002. Z...