Oznámenie č. 105/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998 do30.06.2006
Zrušený 271/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu nadobudli účinnosť 1. marca 2002 (oznámenie č. 81/2002 Z. z.). Zmeny výnosu nadobudli účinnosť 15. novembra 2003 (oznámenie č. 439/2003 Z. z.).