Zákon č. 1/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998
Účinnosť od 01.01.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1998 Aktuálne znenie