Vyhláška č. 95/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

(v znení č. 199/1999 Z. z., 352/2004 Z. z.)

Čiastka 43/1997
Platnosť od 28.03.1997 do30.06.2005
Účinnosť od 20.06.2004 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. marca 1997

o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 99 ods. 6 a § 100 ods. 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobné podmienky, ktoré musí splniť výcvikové zariadenie (ďalej len „autoškola“), podmienky rozsahu výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie (ďalej len „výcvik vodičov“) a doškoľovacieho kurzu držiteľov vodičského oprávnenia (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), výcviku žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov (ďalej len „výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie“), doškoľovacieho kurzu držiteľov inštruktorského oprávnenia (ďalej len „doškoľovací kurz inštruktorov“), podmienky evidencie, podmienky vybavenia autoškoly a vedenia písomnej dokumentácie o výcviku,

b) podrobnosti o podmienkach, spôsobe a rozsahu skúšok inštruktorov, o vydávaní a odobratí inštruktorských preukazov, ich vyhotovení, tvare, rozmeroch, údajoch v nich uvádzaných a o obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia.

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Vykonávať výcvik vodičov a doškoľovací kurz vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovací kurz inštruktorov môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ak im príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) vydal evidenčný doklad2) s uvedením druhu výcviku alebo doškoľovacieho kurzu (ďalej len „oprávnená osoba“), a to len v priestoroch autoškoly uvedených v evidenčnom doklade.

(2) Oprávnená osoba môže vykonávať výcvik vodičov a doškoľovací kurz vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovací kurz inštruktorov len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorej bolo udelené inštruktorské oprávnenie; to neplatí o teoretickej výučbe zdravotníckej prípravy, o výcviku zdravotníckej praktickej prípravy a základov pedagogickej prípravy.

(3) Teoretickú výučbu zdravotníckej prípravy a výcvik zdravotníckej praktickej prípravy môže vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba.

(4) Výučbu základov pedagogickej prípravy môže bez inštruktorského oprávnenia vykonávať fyzická osoba, ktorá má ukončené pedagogické vzdelanie na vysokej škole.

Podmienky a rozsah výcviku vodičov

§ 3

(1) Do výcviku vodičov možno prijať toho, kto

a) má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky,

b) je bezúhonný,

c) ku dňu ukončenia výcviku vodičov dosiahne predpísaný vek na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,4)

d) preukáže zdravotnú spôsobilosť5) dokladom o lekárskej prehliadke, a ak ide o výcvik na vedenie vozidiel, ktoré majú okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie, aj dokladom o psychologickom vyšetrení,

e) splní ďalšie podmienky na udelenie vodičského oprávnenia jednotlivých skupín.6)

(2) Trvalým pobytom sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj prechodný pobyt7) občana Slovenskej republiky trvale žijúceho v cudzine a prechodný pobyt8) cudzinca na území Slovenskej republiky.

(3) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nemá súdom alebo dopravným inšpektorátom uložený zákaz viesť vozidlá, alebo ten, komu nebolo rozhodnutím dopravného inšpektorátu odobraté vodičské oprávnenie alebo zadržaný vodičský preukaz. Žiadateľ o vodičské oprávnenie preukazuje bezúhonnosť písomnou správou z dopravných evidencií.9)

(4) Žiaci škôl, v ktorých je výcvik vodičov súčasťou výučby odborného predmetu, môžu byť prijatí do výcviku vodičov jeden rok pred dovŕšením predpísaného veku na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

(5) Výcvik vodičov sa musí vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom10) a touto vyhláškou.

(6) Do siedmich kalendárnych dní po začatí výcviku vodičov oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku musí predložiť obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) a okresnému dopravnému inšpektorátu11) hlásenie o začatí výcviku; ak ide o odvedencov v súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky, musí oprávnená osoba predložiť hlásenie o začatí výcviku do 30 kalendárnych dní.

(7) Hlásenie o začatí výcviku vodičov obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly,

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa výučba teórie a praktický výcvik budú vykonávať,

c) dátum začatia výcviku vodičov, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

d) skupinu vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať,

e) meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu výcviku s uvedením rozsahu jeho inštruktorského oprávnenia,

f) menný zoznam žiadateľov o vodičské oprávnenie, prijatých do výcviku vodičov, miesto ich trvalého pobytu, rodné číslo; ak sú držiteľmi vodičského preukazu, príslušnú skupinu vodičského oprávnenia,

g) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(8) Vzor hlásenia o začatí výcviku vodičov je v prílohe č. 2.

(9) Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

(10) Vyučovacia hodina vo výcviku vodičov trvá 45 minút. Výcvik žiadateľa o vodičské oprávnenie nesmie v jednom dni trvať dlhšie ako deväť vyučovacích hodín.

(11) Výcvik vodičov skupiny A, AM, B a podskupiny A1, B1 vodičského oprávnenia vrátane rozširujúceho výcviku na tieto skupiny vodičského oprávnenia možno pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, vykonávať podľa individuálnej učebnej osnovy tvoriacej súčasť učebnej osnovy č. 1.

§ 4

(1) Výučba teórie obsahuje predpisy o premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a teóriu zdravotníckej prípravy. Na výučbu teórie musí mať inštruktor a iná fyzická osoba (§ 2 ods. 4) spracovanú písomnú prípravu. Príloha č. 1 určuje najmenší počet hodín výučby, ktoré musí žiadateľ o príslušnú skupinu vodičského oprávnenia absolvovať. Denne môže žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvovať pri výučbe teórie najviac jeden vyučovací celok skladajúci sa z troch vyučovacích hodín. Výučbu teórie možno naraz vykonávať najviac s 35 žiadateľmi o vodičské oprávnenie.

(2) Ak je výcvik vodičov súčasťou výučby v školách, môže sa upustiť od výučby teórie v rozsahu, v akom sa učebná látka vyučuje v školách v odbornom predmete.

§ 5

(1) Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla, výcvik v údržbe vozidla a výcvik v zdravotníckej príprave.

(2) Praktický výcvik musí plynule nadväzovať na výučbu teórie a nácvik praktických zručností musí prebiehať plynule s ohľadom na individuálne schopnosti žiadateľa o vodičské oprávnenie.

(3) Praktický výcvik v údržbe vozidiel a v zdravotníckej príprave sa vykonáva v skupinách. Žiadateľov o vodičské oprávnenie v skupine môže byť najviac sedem. Denne môže žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvovať najviac jeden vyučovací celok skladajúci sa zo šiestich vyučovacích hodín praktickej údržby alebo štyroch vyučovacích hodín praktickej zdravotníckej prípravy.

§ 6

(1) Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách sa môže začať, až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.

(2) Výcvik na autotrenažéri možno vykonávať v skupinách najviac so štyrmi žiadateľmi o vodičské oprávnenie. Denne môže žiadateľ absolvovať najviac jeden vyučovací celok skladajúci sa z dvoch vyučovacích hodín.

(3) Výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách môže trvať najviac jednu vyučovaciu hodinu denne; ak je rozsah tohto výcviku pri jednotlivých skupinách vodičského oprávnenia väčší ako 12 vyučovacích hodín, najviac dve vyučovacie hodiny denne.

(4) Priemerný prejazd kilometrov na jednu vyučovaciu hodinu výcviku vo vedení vozidla v priebehu celého výcviku nesmie byť menší ako 6 km pri skupine AM, 8 km pri skupine T, 12 km pri skupine A a podskupine A1, 15 km pri skupine B, C a podskupine B1, C1, 18 km pri skupine D a podskupine D1 a 10 km pri skupine B+E, C1+E, C+E, D1+E a D+E vodičského oprávnenia.

(5) Pri výcviku vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách môžu byť prítomní vo vozidle okrem žiadateľa o vodičské oprávnenie len inštruktor, oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku, tlmočník10a) a osoba poverená výkonom štátneho dozoru.

(6) Pred ukončením výcviku vo vedení vozidla na skupiny B, C a podskupiny B1, C1 vodičského oprávnenia musí byť jedna vyučovacia hodina z tretej etapy praktického výcviku venovaná nácviku zvládnutia jednoduchých rizikových situácií (intenzívne brzdenie, obchádzanie prekážky a pod.). Táto časť výcviku vo vedení vozidla sa môže vykonávať iba na autocvičisku alebo na inej cvičnej ploche s vylúčením ďalšej premávky.

§ 7

(1) Pri vykonávaní výcviku vo vedení vozidla na autocvičisku alebo na inej cvičnej ploche vybavenej rádiopovelovým zariadením, ktoré umožňuje inštruktorovi zo stanovišťa mimo vozidla dávať pokyny a zastaviť vozidlo, môže inštruktor zo stanovišťa vykonávať výcvik vo vedení vozidla s tromi vozidlami súčasne.

(2) Ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi dávať len pokyny bez možnosti zastaviť vozidlo, môže inštruktor zo stanovišťa vykonávať výcvik vo vedení vozidla len s jedným vozidlom. Pri vykonávaní výcviku podľa odseku 1 a tohto odseku môže byť vo vozidle vždy len jeden žiadateľ o vodičské oprávnenie a tlmočník10a).

(3) Pri výcviku vo vedení vozidla na autocvičisku alebo na inej cvičnej ploche musí byť vo vozidle povinne vybavenom bezpečnostnými pásmi žiadateľ o vodičské oprávnenie vždy pripútaný bezpečnostným pásom okrem nácviku cúvania.

§ 8

(1) Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý preukáže, že má ukončené vzdelanie strojárskeho, dopravného, autoopravárskeho odboru alebo odboru poľnohospodárskej a lesnej mechanizácie na strednej alebo vysokej škole, nemusí sa zúčastňovať na teoretickej výučbe konštrukcie a údržby vozidla a na výcviku v praktickej údržbe vozidla.

(2) Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý preukáže, že má ukončené zdravotnícke vzdelanie na strednej zdravotníckej škole alebo na vysokej škole, a žiadateľ, ktorý preukáže, že má ukončený inštruktorský kurz prvej pomoci organizovaný Slovenským Červeným krížom, nemusí sa zúčastňovať na teoretickej výučbe zdravotníckej prípravy a na výcviku zdravotníckej praktickej prípravy.

(3) Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia podľa prílohy č. 1 alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

(4) Ak sa výcvik vodiča nevykonáva podľa individuálnej učebnej osnovy, možno ho ukončiť aj vtedy, ak žiadateľ absolvoval len 75 % vyučovacích hodín určených na výučbu jednotlivých predmetov teórie podľa prílohy č. 1 a požiadal písomne autoškoluo skončenie výcviku.

(5) Po ukončení výcviku vodiča oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku prihlasuje dopravnému inšpektorátu11) žiadateľa na skúšky z odbornej spôsobilosti predložením menného zoznamu žiadateľov o vodičské oprávnenie, uvedie ich meno, priezvisko, rodné číslo a skupinu vodičského oprávnenia, na ktorú bol výcvik vodičov vykonaný, a to najneskôr do 14 dní po ukončení výcviku vodičov. V mennom zozname potvrdí vykonanie výcviku vodiča príslušnej skupiny vodičského oprávnenia v rozsahu ustanovenom prílohou č. 1 a priloží k nemu doklad podľa § 3 ods. 1 písm. d).

§ 9

Podmienky a rozsah doškoľovacieho kurzu vodičov

(1) Do doškoľovacieho kurzu vodičov možno prijať len vodiča, o ktorého účasti na doškoľovacom kurze rozhodol okresný dopravný inšpektorát12), a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

(2) Doškoľovací kurz vodičov sa musí vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom,10) touto vyhláškou a tematickým plánom,13) ktorý zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku. Výučba teórie sa vykonáva z pravidiel premávky na pozemných komunikáciách a z praktického výcviku vo vedení vozidla v rozsahu druhej a tretej etapy podľa prílohy č. 1.

(3) Na vykonávanie výučby teórie a praktického výcviku v doškoľovacom kurze vodičov sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 9 až 11, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1 a 3, § 6 ods. 3 a 4. Doškoľovací kurz vodičov možno ukončiť, ak vodič absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia podľa prílohy č. 1, najneskôr však do 60 pracovných dní od začatia doškoľovacieho kurzu vodičov.

(4) Do siedmich kalendárnych dní po začatí doškoľovacieho kurzu vodičov oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu doškoľovacieho kurzu vodičov predloží obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) hlásenie o začatí doškoľovacieho kurzu vodičov.

(5) Hlásenie o začatí doškoľovacieho kurzu vodičov obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly,

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa bude výučba teórie a praktický výcvik vykonávať,

c) dátum začatia doškoľovacieho kurzu vodičov, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

d) skupinu vodičského oprávnenia, na ktorú sa má doškoľovací kurz vodičov vykonávať,

e) meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu doškoľovacieho kurzu vodičov s uvedením rozsahu jeho inštruktorského oprávnenia,

f) menný zoznam vodičov prijatých do doškoľovacieho kurzu vodičov s uvedením miesta ich trvalého pobytu, rodného čísla, príslušnej skupiny vodičského oprávnenia a čísla rozhodnutia okresného dopravného inšpektorátu o nariadení účasti na doškoľovacom kurze vodičov,

g) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(6) Vzor hlásenia o začatí doškoľovacieho kurzu vodičov je v prílohe č. 3.

(7) Po ukončení doškoľovacieho kurzu vodičov oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu doškoľovacieho kurzu vodičov vydá bezodkladne vodičovi písomné potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov.14)

(8) Písomné potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly, ktorá doškoľovací kurz vodičov vykonala,

b) meno, priezvisko a rodné číslo, trvalý pobyt a adresu vodiča prijatého do doškoľovacieho kurzu vodičov,

c) skupinu vodičského oprávnenia, na ktorú bol doškoľovací kurz vodičov vykonaný,

d) dátum začatia a ukončenia doškoľovacieho kurzu vodičov,

e) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(9) Vzor písomného potvrdenia o účasti na doškoľovacom kurze vodičov je v prílohe č. 4.

§ 10

Podmienky a rozsah výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie

(1) Do výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie možno prijať toho, kto

a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 1 písm. a),

b) v posledných troch rokoch odo dňa podania žiadosti bol bezúhonný (§ 3 ods. 3),

c) má najmenej úplné stredné vzdelanie, alebo ak ide o žiadateľa o inštruktorské oprávnenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení vozidla a praktického výcviku v údržbe, najmenej stredné vzdelanie strojárskeho alebo dopravného odboru,

d) dosiahol vek 23 rokov,15)

e) podrobil sa psychologickému vyšetreniu a predložil doklad o kladnom výsledku psychologického vyšetrenia,16)

f) má vodičské oprávnenie na vedenie vozidla tej skupiny, na ktorú žiada o inštruktorské oprávnenie,

g) má najmenej trojročnú prax vo vedení vozidla príslušnej skupiny vodičského oprávnenia, a ak ide o žiadateľa o inštruktorské oprávnenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení vozidla skupiny D, trojročnú prax vo vedení vozidla skupiny C.

(2) Bezúhonnosť preukazuje žiadateľ o inštruktorské oprávnenie písomnou správou z dopravných evidencií9) a výpisom z registra trestov.

(3) Prax vo vedení vozidla podľa odseku 1 písm. g) preukazuje žiadateľ o inštruktorské oprávnenie čestným vyhlásením.17)

(4) Do siedmich kalendárnych dní po začatí výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie musí oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku predložiť obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) hlásenie o začatí výcviku.

(5) Hlásenie o začatí výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly,

b) adresu prevádzkových priestorov, v ktorých sa bude výučba teórie vykonávať,

c) dátum začatia výcviku, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

d) skupinu inštruktorského oprávnenia, na ktorú sa bude výcvik vykonávať,

e) meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu výcviku a rozsah jeho inštruktorského oprávnenia,

f) meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za výučbu základov pedagogickej prípravy,

g) menný zoznam žiadateľov o inštruktorské oprávnenie prijatých do výcviku s uvedením miesta ich trvalého pobytu a adresy, rodného čísla a príslušnej skupiny vodičského oprávnenia.

h) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(6) Vzor hlásenia o začatí výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie je v prílohe č. 5.

(7) Výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie sa musí vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom10) a touto vyhláškou.

(8) Vyučovacia hodina vo výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie trvá 45 minút. Výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie v jednom dni nesmie trvať dlhšie ako deväť vyučovacích hodín. Na výučbu teórie musí mať inštruktor a iná fyzická osoba (§ 2 ods. 4) spracovanú písomnú prípravu. Výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie vrátane rozširovacieho výcviku musí byť ukončený najneskôr do šiestich mesiacov od jeho začatia.

(9) Žiadateľ o inštruktorské oprávnenie, ktorý preukáže, že má ukončené pedagogické vzdelanie na vysokej škole, nemusí sa zúčastňovať na výučbe teórie zo základov pedagogiky.

(10) Praktický výcvik a výučbu teórie možno naraz vykonávať najviac s 15 žiadateľmi o inštruktorské oprávnenie.

(11) Po ukončení výcviku žiadateľa o inštruktorské oprávnenie prihlasuje oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku najneskôr do 14 dní obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) žiadateľa na skúšky z odbornej spôsobilosti predložením písomného potvrdenia o ukončení výcviku.

(12) Písomné potvrdenie o ukončení výcviku žiadateľa o inštruktorské oprávnenie obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly, ktorá vykonala výcvik žiadateľa o inštruktorské oprávnenie,

b) meno, priezvisko a rodné číslo, trvalý pobyt a adresu žiadateľa o inštruktorské oprávnenie,

c) skupinu a rozsah inštruktorského oprávnenia, na ktorú bol výcvik vykonaný,

d) dátum začatia a ukončenia výcviku žiadateľa o inštruktorské oprávnenie,

e) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(13) Vzor písomného potvrdenia o ukončení výcviku žiadateľa o inštruktorské oprávnenie je v prílohe č. 7.

§ 11

Podmienky a rozsah doškoľovacieho kurzu inštruktorov

(1) Do doškoľovacieho kurzu inštruktorov možno z dôvodu predĺženia platnosti inštruktorského preukazu18) prijať inštruktora, ktorý

a) v posledných troch rokoch odo dňa podania žiadosti bol bezúhonný (§ 3 ods. 3),

b) má platný inštruktorský preukaz,

c) písomne požiadal autoškolu o prijatie do doškoľovacieho kurzu najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu.

d) predložil výpis z evidenčnej karty inštruktora.

(2) Bezúhonnosť preukazuje žiadateľ o doškoľovací kurz inštruktorov písomnou správou z dopravných evidencií9) a výpisom z registra trestov.

(3) Doškoľovací kurz inštruktorov sa musí vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom,10) touto vyhláškou a tematickým plánom,13) ktorý zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku. Výučbu teórie v doškoľovacom kurze možno naraz vykonávať najviac s 15 žiadateľmi o doškoľovací kurz inštruktorov.

(4) Do siedmich kalendárnych dní po začatí doškoľovacieho kurzu inštruktorov musí oprávnená osoba alebo ňou poverený inštruktor zodpovedný za organizáciu výcviku predložiť obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) hlásenie o začatí doškoľovacieho kurzu inštruktorov.

(5) Hlásenie o začatí doškoľovacieho kurzu inštruktorov obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly,

b) adresu prevádzkových priestorov, v ktorých sa bude doškoľovací kurz inštruktorov vykonávať,

c) meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu kurzu inštruktorov a rozsah jeho inštruktorského oprávnenia,

d) menný zoznam žiadateľov prijatých do doškoľovacieho kurzu inštruktorov s uvedením ich trvalého pobytu a adresy, rodného čísla, evidenčného čísla inštruktorského preukazu a rozsahu inštruktorského oprávnenia,

e) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(6) Vzor hlásenia o začatí doškoľovacieho kurzu inštruktorov je v prílohe č. 9.

(7) Vyučovacia hodina v doškoľovacom kurze inštruktorov trvá 45 minút. Doškoľovací kurz inštruktorov v jednom dni nesmie trvať dlhšie ako desať vyučovacích hodín. Na výučbu teórie musí mať inštruktor spracovanú písomnú prípravu.

(8) Doškoľovací kurz inštruktorov musí byť ukončený najneskôr do troch mesiacov od jeho začatia. Po ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov najneskôr do 14 dní oprávnená osoba alebo inštruktor zodpovedný za organizáciu tohto kurzu prihlasuje obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) žiadateľa na skúšky z odbornej spôsobilosti predložením písomného potvrdenia o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov.

(9) Písomné potvrdenie o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov obsahuje

a) názov a sídlo autoškoly, ktorá doškoľovací kurz inštruktorov vykonala,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu, rodné číslo žiadateľa prijatého do doškoľovacieho kurzu inštruktorov, evidenčné číslo jeho inštruktorského preukazu a rozsah inštruktorského oprávnenia,

c) dátum začatia a ukončenia doškoľovacieho kurzu inštruktorov,

d) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky autoškoly.

(10) Vzor písomného potvrdenia o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov je v prílohe č. 10.

§ 12

Podmienky evidencie

(1) Do evidencie autoškôl možno zapísať toho, kto

a) má živnostenské oprávnenie na podnikanie v oblasti vyučovania vedenia motorových vozidiel19) alebo má v zriaďovacej listine alebo v štatúte20) uvedenú túto činnosť,

b) v pracovnom pomere zamestnáva fyzickú osobu, ktorá je držiteľom platného inštruktorského preukazu, alebo je sám touto osobou,

c) vlastní alebo má v nájme schválené prevádzkové priestory,

d) vlastní alebo má v nájme schválené vozidlo alebo vozidlá,

e) vlastní alebo má v nájme schválený autotrenažér,

f) vlastní alebo má v nájme schválené autocvičisko alebo inú schválenú cvičnú plochu vrátane schváleného rádiopovelového zariadenia,

g) vlastní alebo má v nájme schválené učebné pomôcky a prostriedky.

(2) Vlastníctvo alebo nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa odseku 1 písm. c) až g) sa preukazuje hodnoverným dokladom,21) pričom čas nájmu nemôže byť kratší ako jeden rok.

(3) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá žiada o zapísanie do evidencie autoškôl, predkladá žiadosť obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.1) V žiadosti uvedie

a) názov, obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo organizácie (IČO),

c) druh výcviku alebo doškoľovacieho kurzu, rozsah a skupinu vodičského oprávnenia alebo rozsah a skupinu inštruktorského oprávnenia, na ktorú žiada výcvik alebo doškoľovací kurz vykonávať,

d) meno a priezvisko, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

e) dátum podania žiadosti.

(4) K žiadosti podľa odseku 3 žiadateľ pripojí

a) overený doklad podľa odseku 1 písm. a),

b) čestné vyhlásenie17) štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. b),

c) opis sídla autoškoly vrátane priestorového usporiadania, prístupových komunikácií, odstavných plôch, autocvičiska alebo inej cvičnej plochy,

d) fotokópiu hodnoverného dokladu21) o vlastníctve alebo o nájme prevádzkových priestorov, autocvičiska alebo inej cvičnej plochy,

e) fotokópiu hodnoverného dokladu21) o vlastníctve alebo o nájme vozidla alebo vozidiel, platný protokol o technickej kontrole vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole vozidla,22) ak takejto kontrole podlieha,

f) fotokópiu hodnoverného dokladu21) o vlastníctve alebo o nájme autotrenažéra a rádiopovelového zariadenia,

g) fotokópiu hodnoverného dokladu21) o vlastníctve alebo o nájme učebných pomôcok a prostriedkov a ich zoznam,

h) menný zoznam inštruktorov a fotokópie ich inštruktorských preukazov a menný zoznam fyzických osôb, ktoré budú vykonávať výučbu a výcvik zdravotníckej prípravy (§ 2 ods. 3), ak ide o vývik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, aj menný zoznam fyzických osôb, ktoré budú vykonávať výučbu základov pedagogickej prípravy (§ 2 ods. 4),

i) stanovisko okresného hygienika k prevádzkovým priestorom autoškoly vrátane sociálnych zariadení,

j) doklad o zaplatení správneho poplatku.23)

(5) K žiadosti podľa odseku 3 žiadateľ pre každú fyzickú osobu podľa odseku 4 písm. h) pripojí

a) fotokópiu pracovnej zmluvy,

b) podľa druhu výcviku alebo kurzu overený doklad o vzdelaní fyzickej osoby (§ 2 ods. 3 a 4), ktorá nie je držiteľom inštruktorského oprávnenia,

c) fotokópiu inštruktorského preukazu.

(6) Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie prehliadkou na mieste overí splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až g); ak sú splnené ustanovené podmienky, vydá evidenčný doklad.2)

(7) Hlásenia o začatí výcviku vodičov, doškoľovacieho kurzu vodičov, výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vedie osobitne.

§ 13

Evidenčná karta

(1) Evidenciu inštruktorov a iných fyzických osôb vykonávajúcich výcvik (§ 2 ods. 3 a 4) vedie obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa miesta ich trvalého pobytu na evidenčných kartách v abecednom poradí.

(2) Evidenčná karta obsahuje

a) meno, priezvisko a rodné číslo inštruktora a inej fyzickej osoby (§ 2 ods. 3 a 4),

b) trvalý pobyt a adresu inštruktora a inej fyzickej osoby,

c) ak ide o inštruktora, skupinu jeho vodičského oprávnenia,

d) rozsah a skupinu inštruktorského oprávnenia,

e) evidenčné číslo tlačiva inštruktorského preukazu,

f) čas platnosti inštruktorského preukazu,

g) poradové číslo a dátum vydania inštruktorského preukazu podľa evidenčnej knihy vydaných inštruktorských preukazov,

h) dátum rozšírenia a obmedzenia rozsahu a skupiny inštruktorského oprávnenia,

i) dátum odobratia inštruktorského preukazu,

j) miesto na úradné záznamy,

k) dátum, priezvisko a podpis osoby, ktorá evidenčnú kartu vypísala.

(3) Vzor evidenčnej karty je v prílohe č. 11.

§ 14

Protokol o skúškach

(1) O skúškach žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a skúškach inštruktorov vedie obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie schválený protokol o skúškach (ďalej len „protokol“), ktorý obsahuje

a) dátum založenia, celkový počet listov, odtlačok pečiatky obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a podpis osoby zodpovednej za jeho vedenie,

b) číslovanie každej strany,

c) poradové číslo,

d) meno, priezvisko a rodné číslo žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo inštruktora,

e) názov autoškoly, ktorá vykonala výcvik alebo doškoľovací kurz,

f) rozsah a skupinu požadovaného oprávnenia,

g) dátum skúšky,

h) hodnotenie teoretickej a praktickej časti skúšky,

i) podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

j) miesto na úradné záznamy.

(2) Opravu záznamov v protokole možno vykonať len prečiarknutím nesprávnych údajov a zapísaním nových. Každá oprava musí byť opatrená odtlačkom pečiatky obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a podpisom osoby, ktorá opravu vykonala.

(3) Vzor protokolu je v prílohe č. 12.

§ 15

Evidenčná kniha vydaných inštruktorských preukazov

(1) O vydaných inštruktorských preukazoch vedie obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie schválenú evidenčnú knihu vydaných inštruktorských preukazov (ďalej len „evidenčná kniha“), ktorá obsahuje

a) dátum založenia, celkový počet listov a číslovanie každej strany, odtlačok pečiatky obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a podpis osoby zodpovednej za vedenie evidenčnej knihy,

b) poradové číslo,

c) meno, priezvisko a rodné číslo inštruktora,

d) evidenčné číslo tlačiva inštruktorského preukazu,

e) rozsah a skupinu inštruktorského oprávnenia,

f) dátum vydania a podpis osoby, ktorá inštruktorský preukaz vydala,

g) dátum prevzatia inštruktorského preukazu a podpis jeho držiteľa, ak inštruktorský preukaz prevezme iná osoba, podpis a evidenčné číslo jej dokladu totožnosti,

h) miesto na úradné záznamy.

(2) Pri vykonávaní opráv záznamov v evidenčnej knihe sa postupuje podľa § 14 ods. 2.

(3) Vzor evidenčnej knihy je v prílohe č. 13.

§ 16

Prevádzkové a učebné priestory autoškôl

(1) Prevádzkové a učebné priestory autoškoly musia byť schválené. Pracovná plocha učebných priestorov nemôže byť menšia ako 1 m2 na každú fyzickú osobu zúčastňujúcu sa na výcviku alebo na doškoľovacom kurze a 8 m2 na inštruktora a učebné pomôcky. Výška miestnosti nemôže byť menšia ako 2,4 m.

(2) Súčasťou učebných priestorov musia byť samostatné sociálne zariadenia. Učebné priestory nemôžu byť súčasťou pohostinstva, reštaurácie alebo bytového fondu.

(3) Učebné priestory autoškoly musia byť

a) vybavené dostatočným počtom stolov alebo lavíc, alebo pevných podložiek na písanie, stoličiek a vešiakov,

b) chránené pred nadmerným hlukom a prachom,

c) dostatočne osvetlené, vetrané a vykurované,

d) vybavené tabuľou na písanie alebo magnetickou tabuľou.

§ 17

Učebné pomôcky

(1) Učebne teoretickej výučby musia byť vybavené majmä týmito schválenými učebnými pomôckami a prostriedkami:

a) platnými textami právnych predpisov upravujúcimi premávku a podmienky premávky vozidiel na pozemných komunikáciách,

b) textami odbornej literatúry z oblasti konštrukcie a údržby vozidiel, teórie vedenia vozidiel, zásad bezpečnej jazdy a zdravotníckej prípravy,

c) učebnými osnovami a tematickými plánmi podľa druhu výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

d) obrazmi a diafilmami alebo videofilmami, alebo interaktívnymi CD, alebo fóliami k spätnému projektoru s tematikou zobrazenia

1. dopravných značiek,

2. riešenia dopravných situácií,

3. prepravy osôb a nákladov,

4. konštrukcie a údržby príslušných kategórií vozidiel,

5. teórie vedenia vozidiel,

6. zásad bezpečnej jazdy,

7. zdravotníckej prípravy,

8. základov pedagogiky a psychológie, ak ide o výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie alebo o doškoľovací kurz inštruktorov.

(2) Učebne praktickej údržby musia byť vybavené najmä týmito schválenými učebnými pomôckami:

a) modelom dvojtaktného alebo štvortaktného motora motocykla, ak autoškola vykonáva výcvik vodičov a doškoľovací kurz vodičov skupiny A, A/50 vodičského oprávnenia,

b) modelom palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,

c) modelom zážihového a vznetového motora,

d) modelom prevodovky a spojky.

(3) Učebné pomôcky podľa odseku 2 možno nahradiť vhodne upraveným motocyklom alebo automobilom, alebo prípojným vozidlom tak, aby sa zachovala funkčnosť tých skupín vozidla, ktoré sa nahrádzajú, pričom takéto vozidlo nemožno používať v premávke na pozemných komunikáciách.

(4) Trenažérová učebňa autoškoly musí byť vybavená

a) schváleným autotrenažérom alebo autotrenažérmi,

b) schváleným súborom výcvikových programov podľa druhu výcviku (diapozitívy, počítačové diskety),

c) schválenými kotúčmi tieňovej projekcie alebo videoprogramami,

d) diaprojektorom a magnetofónom alebo počítačom riadenou videoprojekciou.

(5) Učebňa zdravotníckej praktickej prípravy musí byť vybavená

a) resuscitačným fantómom,

b) lekárničkami,

c) dlahami na znehybnenie zlomenín,

d) obrazmi a diafilmami alebo videofilmami, alebo interaktívnymi CD, alebo fóliami k spätnému projektoru znázorňujúcimi úkony zachraňujúce život.

§ 18

Autocvičisko a iná cvičná plocha

(1) Autoškola musí byť vybavená schváleným autocvičiskom alebo inou schválenou cvičnou plochou umožňujúcou nácvik

a) rozbiehania a zastavovania vozidla na vyznačených miestach,

b) vedenia vozidla v priamom smere dopredu a dozadu s prešmykovaním spojky,

c) manévrovania s vozidlom v obmedzenom priestore (štvorci),

d) vedenia vozidla slalomovou traťou dopredu a dozadu,

e) vedenia vozidla v tvare čísla osem dopredu a dozadu,

f) šikmého, kolmého a pozdĺžného parkovania,

g) cúvania do obmedzeného priestoru,

h) vedenia vozidla pri rizikových situáciách (intenzívne brzdenie z rýchlosti 40 km.h-1, obchádzanie prekážky).

(2) Autocvičisko a iná cvičná plocha musia mať rozmery najmenej 3 000 m2 umožňujúce nacvik vedenia vozidla pri rizikových situáciách (intenzívne brzdenie z rýchlosti 40 km.h-1), plochu so spevneným povrchom (betón, asfalt, dlažba) a musia byť vybavené pomôckami (dopravný kužeľ, hrboľ, rampa a klin).

(3) Autoškola musí byť vybavená na vykonávanie výcviku na autocvičisku alebo na inej cvičnej ploche schváleným rádiopovelovým zariadením umožňujúcim zvukový prenos informácií (rečou) s možnosťou zastavenia vozidla zo stanovišťa inštruktora mimo vozidla alebo zvukový prenos informácií (rečou) bez možnosti zastavenia vozidla zo stanovišťa inštruktora mimo vozidla.

Cvičné vozidlá

§ 19

(1) Autoškola musí byť vybavená schválenými cvičnými vozidlami podľa druhu vykonávaného praktického výcviku vodičov vo vedení vozidla

a) motocyklom s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny AM vodičského oprávnenia,

b) motocyklom podskupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3, schváleným na výcvik podskupiny A1 vodičského oprávnenia,

c) motocyklom (s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg) bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora presahujúcim 120 cm3, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny A do 25 kW vodičského oprávnenia,

d) motocyklom (s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg) na vozidle bez postranného vozíka s výkonom presahujúcim 35 kW, schváleným na výcvik skupiny A nad 25 kW vodičského oprávnenia,

e) motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou, ktorej konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1, schválenou na výcvik podskupiny B1 vodičského oprávnenia,

f) automobilom, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny B vodičského oprávnenia,

g) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom skupiny B a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorej celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny B+E vodičského oprávnenia,

h) skriňovým motorovým vozidlom alebo valníkovým motorovým vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybaveným brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký najmenej ako kabína vodiča, schváleným na výcvik podskupiny C1 vodičského oprávnenia,

i) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom podskupiny C1 a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg, s dĺžkou najmenej 8 m a jej konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny C1+E vodičského oprávnenia,

j) skriňovým motorovým vozidlom alebo valníkovým motorovým vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 12 000 kg, s dĺžkou najmenej 8 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s najmenej 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký najmenej ako kabína vodiča; okamžitá hmotnosť motorového vozidla musí byť najmenej 10 000 kg, schváleným na výcvik skupiny C vodičského oprávnenia,

k) návesovou jazdnou súpravou alebo jazdnou súpravou tvorenou z motorového vozidla patriaceho do skupiny C a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou s dĺžkou najmenej 7,5 m; celková hmotnosť jazdnej súpravy musí byť najmenej 20 000 kg, dĺžka najmenej 14 m, šírka najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť najmenej 80 km.h-1; jazdná súprava musí byť vybavená brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s najmenej 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy musí byť v oboch prípadoch najmenej 15 000 kg, schválenou na výcvik skupiny C+E vodičského oprávnenia,

l) motorovým vozidlom, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, schváleným na výcvik podskupiny D1 vodičského oprávnenia,

m) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom patriacim do podskupiny D1 a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny D1+E vodičského oprávnenia,

n) motorovým vozidlom s dĺžkou najmenej 10 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, schváleným na výcvik skupiny D vodičského oprávnenia,

o) jazdnou súpravou tvorenou z motorového vozidla patriaceho do skupiny D a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť presahuje 1 250 kg, so šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny D+E vodičského oprávnenia,

p) kolesovým traktorom, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1m, ku ktorému je pripojené vozidlo s celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, naložené najmenej na 50 % užitočnej hmotnosti, schváleným na výcvik skupiny T vodičského oprávnenia.

(2) Cvičné vozidlo musí byť vybavené schváleným dvojitým zariadením na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy. Cvičné vozidlo podľa odseku 1 písm. a) až d) musí byť okrem toho vybavené schváleným dvojitým riadením, kabína traktora [odsek 1 písm. p)] ďalšími dvoma schválenými sedadlami. Cvičné vozidlo, na ktorom sa vykonáva výcvik zdravotne postihnutej osoby alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, musí byť prispôsobené jej telesnému stavu.

§ 20

(1) Pri vykonávaní praktického výcviku vo vedení vozidla sa cvičné vozidlo označuje schváleným odnímateľným transparentom s nápisom „AUTOŠKOLA“ (ďalej len „odnímateľný transparent“), ktorý musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený, alebo schválenou odnímateľnou magnetickou reflexnou fóliou (ďalej len „odnímateľná reflexná fólia“), alebo kombináciou označení odnímateľný transparent a odnímateľná reflexná fólia podľa odseku 2.

(2) Cvičné vozidlo uvedené v

a) § 19 ods. 1 písm. e) sa označuje odnímateľným transparentom v strede zadnej časti strechy vozidla alebo odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou viditeľne na zadnej časti vozidla,

b) § 19 ods. 1 písm. f) sa označuje odnímateľným transparentom v strede zadnej časti strechy vozidla a môže byť označené aj odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými viditeľne na prednej a zadnej časti vozidla,

c) § 19 ods. 1 písm. g) sa označuje podľa písmena f) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm alebo odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

d) § 19 ods. 1 písm. h) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti vozidla a môže byť označené aj odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou na prednej časti vozidla,

e) § 19 ods. 1 písm. i) sa označuje podľa písmena h) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

f) § 19 ods. 1 písm. j) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

g) § 19 ods. 1 písm. k) sa označuje podľa písmena f) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

h) § 19 ods. 1 písm. l) sa označuje dvoma odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými na prednej časti vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

i) § 19 ods. 1 písm. m) sa označuje podľa písmena h) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

j) § 19 ods. 1 písm. n) sa označuje dvoma odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými na prednej časti vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

k) § 19 ods. 1 písm. o) sa označuje podľa písmena j) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

l) § 19 ods. 1 písm. p) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla.

(3) Ak sa použije cvičné vozidlo na iný účel ako na výcvik, musí sa označenie z neho odstrániť.

(4) Pri vykonávaní praktického výcviku motocyklom podľa § 19 ods. 1 písm. a) a b) v premávke na pozemných komunikáciách musia byť žiadateľ o vodičské oprávnenie a inštruktor vybavení schválenou ochrannou vestou s reflexným nápisom „AUTOŠKOLA“, ktorú musia mať na sebe.

(5) Vzor vyhotovenia a technické podmienky vyhotovenia odnímateľnej plochej reflexnej fólie, odnímateľného presvetleného transparentu a ochrannej vesty s reflexným nápisom „AUTOŠKOLA“ zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku.

§ 21

Matričná kniha

(1) O žiadateľoch prijatých do výcviku o vodičské oprávnenie, doškoľovacieho kurzu vodičov, výcviku o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov sa musí viesť schválená matričná kniha, a to osobitne pre každý druh výcviku alebo doškoľovacieho kurzu.

(2) Matričná kniha obsahuje

a) dátum založenia, celkový počet listov a číslovanie každej strany, odtlačok pečiatky autoškoly a podpis oprávnenej osoby,

b) poradové číslo, priezvisko a meno žiadateľa,

c) rodné číslo žiadateľa,

d) trvalý pobyt a adresu žiadateľa,

e) rozsah výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

f) dátum začatia a ukončenia výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

g) zmluvnú cenu v Sk,

h) dátum zaplatenia,

i) dátum ďalších prípadných platieb,

j) dátum skúšky alebo skúšok a hodnotenie (prospel – neprospel),

k) dátum opakovanej skúšky alebo skúšok a hodnotenie (prospel – neprospel),

l) miesto na iné záznamy,

m) označenie tlačiva číslom schválenia.

(3) Opravu záznamov v matričnej knihe možno vykonať len prečiarknutím nesprávnych záznamov a zapísaním nových. Každá oprava musí byť opatrená dátumom a čitateľným podpisom osoby, ktorá opravu vykonala.

(4) Matričná kniha sa uzatvára na konci každého kalendárneho roka. Posledný zapísaný záznam sa podčiarkne a pod čiarou sa uvedie dátum uzatvorenia matričnej knihy. Zápis sa opatrí podpisom oprávnenej osoby a odtlačkom pečiatky autoškoly. Matričnú knihu autoškola uchováva desať rokov po poslednom uzatvorení. Ak autoškola zanikne, matričné knihy sa musia odovzdať obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.1)

§ 22

Triedna kniha

(1) Po začatí každého druhu výcviku alebo doškoľovacieho kurzu sa musí bezodkladne založiť triedna kniha, do ktorej inštruktor a osoby oprávnené vykonávať výučbu podľa § 2 ods. 3 a 4 priebežne zapisujú záznamy o priebehu výcviku alebo doškoľovacieho kurzu každého druhu vrátane záznamov o účasti žiadateľov na výcviku alebo na doškoľovacom kurze každého druhu.

(2) Triedna kniha obsahuje

a) odtlačok pečiatky autoškoly,

b) druh a rozsah výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

c) číslo výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

d) meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

e) dátum začatia a ukončenia výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

f) dátum a čas začatia výučby teórie,

g) meno a priezvisko inštruktora alebo inštruktorov a osôb podieľajúcich sa na výučbe teórie alebo na praktickom výcviku,

h) poradové číslo žiadateľa zapísaného do triednej knihy,

i) číslo z matričnej knihy pridelené žiadateľovi prijatému na výcvik alebo doškoľovací kurz,

j) meno a priezvisko žiadateľa,

k) dátum narodenia žiadateľa,

l) záznam o držbe a rozsahu príslušnej skupiny vodičského oprávnenia; ak ide o doškoľovací kurz inštruktorov, uvádza sa záznam o držbe a rozsahu inštruktorského oprávnenia,

m) záznamy o účasti žiadateľa na výučbe teórie a všetkých druhoch praktického výcviku,

n) záznamy o odprednášaných tématických celkoch,

o) miesto na iné záznamy,

p) dátum skúšky vrátane opakovanej skúšky,

r) označenie tlačiva číslom, ktorým sa schvaľuje.

(3) Pri opravách záznamov v triednej knihe sa postupuje podľa § 21 ods. 3. Triednu knihu autoškola uchováva päť rokov po ukončení výcviku alebo doškoľovacieho kurzu.

§ 23

Záznamník

(1) Pri začatí praktického výcviku sa žiadateľovi prijatému do výcviku vodičov alebo do doškoľovacieho kurzu vodičov musí bezodkladne vydať záznamník, do ktorého inštruktor priebežne zapisuje záznamy o vykonávaní praktického výcviku vrátane záznamov o účasti žiadateľa na výcviku vodičov alebo v doškoľovacom kurze vodičov. Pri vykonávaní praktického výcviku žiadateľ musí mať záznamník pri sebe a na požiadanie orgánov vykonávajúcich štátny dozor24) ho musí predložiť.

(2) Záznamník obsahuje

a) odtlačok pečiatky autoškoly,

b) meno a priezvisko žiadateľa,

c) rodné číslo a matričné číslo žiadateľa,

d) trvalý pobyt a adresu žiadateľa,

e) druh výcviku vodičov alebo doškoľovacieho kurzu vodičov a skupinu vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vodičov alebo doškoľovací kurz vodičov vykonáva,

f) vyznačenie povinnosti používať okuliare,

g) záznamy o praktickom výcviku vo vedení vozidla, zdravotníckej praktickej príprave, praktickej údržbe, o výcviku na autotrenažéri a autocvičisku,

h) vyhlásenie žiadateľa o absolvovaní predpísaného počtu hodín praktického výcviku a jeho podpis,

i) označenie tlačiva číslom, ktorým sa schvaľuje,

j) podpis inštruktora.

(3) Pri opravách záznamov v záznamníku sa postupuje podľa § 21 ods. 3. Záznamník autoškola uchováva jeden rok po ukončení výcviku vodičov alebo doškoľovacieho kurzu vodičov.

§ 24

Výkaz o prevádzke cvičného vozidla

(1) O prevádzke cvičného vozidla, ktoré sa používa na vykonávanie praktického výcviku vo vedení vozidla alebo na praktický výcvik na autocvičisku, alebo na výcvik praktickej údržby, sa musí viesť schválený výkaz o prevádzke cvičného vozidla, do ktorého inštruktor priebežne zapisuje záznamy o prevádzke cvičného vozidla vrátane záznamov o účasti žiadateľa na praktickom výcviku.

(2) Výkaz o prevádzke vozidla obsahuje

a) dátum založenia, celkový počet listov a číslovanie každej strany, evidenčné číslo vozidla, odtlačok pečiatky autoškoly a podpis oprávnenej osoby,

b) meno a priezvisko inštruktora a dátum použitia vozidla,

c) účel a cieľ jazdy,

d) stav počítadla prejdenej vzdialenosti pred začatím praktického výcviku a čas odchodu a príchodu,

e) počet najazdených kilometrov počas výcviku,

f) prenos množstva pohonných látok,

g) spotrebu pohonných látok,

h) stav pohonných látok pred použitím vozidla,

i) údaj o doplnení stavu pohonných látok v litroch,

j) stav pohonných látok po použití vozidla,

k) údaj o doplnení olejovej náplne,

l) prenos údajov z predchádzajúceho listu,

m) poradové číslo vyučovacej hodiny,

n) počet odučených hodín v jednotlivých druhoch výcviku,

o) číslo výcviku alebo doškoľovacieho kurzu,

p) matričné číslo pridelené žiadateľovi,

r) priezvisko žiadateľa,

s) počet hodín praktického výcviku v premávke na pozemných komunikáciách, na autocvičisku a počet hodín výcviku praktickej údržby vozidla,

t) podpis inštruktora a žiadateľa,

u) označenie tlačiva číslom, ktorým sa schvaľuje.

(3) Pri opravách záznamov vo výkaze o prevádzke cvičného vozidla sa postupuje podľa § 21 ods. 3. Výkaz o prevádzke cvičného vozidla uchováva autoškola päť rokov po ukončení výcviku vodičov alebo doškoľovacieho kurzu vodičov.

§ 25

Trenažérová kniha

(1) O prevádzke autotrenažéra použitého na výcvik vodičov sa v autoškole vybavenej autotrenažérom musí viesť schválená trenažérová kniha, do ktorej inštruktor priebežne zapisuje záznamy o vykonávaní výcviku na autotrenažéri vrátane záznamov o účasti žiadateľa na tomto výcviku.

(2) Trenažérová kniha obsahuje

a) dátum založenia, celkový počet listov a číslovanie každej strany, odtlačok pečiatky autoškoly a podpis oprávnenej osoby,

b) dátum vykonania výcviku na autotrenažéri,

c) poradové číslo vyučovacej hodiny,

d) číslo výcviku vodičov,

e) matričné číslo pridelené žiadateľovi; ak ide o žiadateľa z inej autoškoly, jej názov,

f) meno a priezvisko žiadateľa,

g) trvalý pobyt a adresu žiadateľa,

h) celkový počet hodín výcviku na autotrenažéri,

i) podpis inštruktora a žiadateľa,

j) miesto na iné záznamy,

k) označenie tlačiva číslom, ktorým sa schvaľuje.

(3) Pri opravách záznamov v trenažérovej knihe sa postupuje podľa § 21 ods. 3. Trenažérovú knihu autoškola uchováva päť rokov po ukončení výcviku vodičov.

§ 26

Spôsobilosť prevádzkových priestorov a učebných pomôcok

(1) Pred vydaním evidenčného dokladu sa schvaľuje spôsobilosť

a) prevádzkových priestorov a učebných priestorov autoškoly (§ 16 ods. 1 až 3),

b) učebných pomôcok a prostriedkov používaných pri výučbe teórie a praktickom výcviku (§ 17 ods. 1 až 5),

c) autocvičiska alebo inej cvičnej plochy a rádiopovelového zariadenia (§ 18 ods. 1 až 3),

d) cvičného vozidla (§ 19 ods. 1 a 2),

e) označenia cvičného vozidla (§ 20 ods. 1 až 3),

f) predpísanej dokumentácie (§ 21 až 25).

(2) Postup a spôsob schvaľovania vyrobených alebo dovezených učebných pomôcok a prostriedkov, písomnej dokumentácie, trenažérov, rádiopovelových zariadení, zariadení na dvojaké ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy cvičného vozidla a zariadení na dvojaké ovládanie cvičného motocykla a označovania schválených učebných pomôcok a prostriedkov zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku.

Podrobnosti o podmienkach, spôsobe a rozsahu skúšok žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a skúšok inštruktorov

§ 27

(1) Skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia a skúšky inštruktorov o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vykonáva dvojčlenná skúšobná komisia, ktorú tvorí fyzická osoba poverená na vykonávanie skúšok25) (ďalej len „skúšobný komisár“) a zamestnanec obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.1) Predsedom komisie je skúšobný komisár.

(2) Skúšobným komisárom môže byť ten, kto

a) má najmenej stredné vzdelanie strojárskeho alebo dopravného odboru alebo vysokoškolské vzdelanie, platný inštruktorský preukaz a je držiteľom inštruktorského oprávnenia v rozsahu, v ktorom bude skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávať, najmenej desať rokov,

b) úspešne zložil skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a skúšok inštruktorov z doškoľovania inštruktorov18) v doškoľovacom kurze inštruktorov.

(3) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti preukazuje skúšobný komisár preukazom skúšobného komisára, ktorý obsahuje

a) evidenčné číslo tlačiva,

b) meno a priezvisko,

c) rodné číslo,

d) skupinu vodičského oprávnenia,

e) rozsah a skupinu inštruktorského oprávnenia,

f) dátum vydania a odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý ho vydal,

g) rozsah oprávnenia na skúšky z odbornej spôsobilosti a miesto na odtlačok pečiatky,

h) čas platnosti poverenia.

(4) Preukaz skúšobného komisára sa skúšobnému komisárovi odníme alebo sa jeho rozsah obmedzí, ak

a) mu bol odňatý inštruktorský preukaz,

b) sa v určenom čase nepodrobil skúške zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti,

c) nezložil skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti,

d) uplynul čas platnosti poverenia.

(5) Vzor preukazu skúšobného komisára je v prílohe č. 14.

§ 28

(1) Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) na základe obdržaného potvrdenia o ukončení výcviku žiadateľa o inštruktorské oprávnenie (§ 10 ods. 11) alebo potvrdenia o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov (§ 11 ods. 8) zabezpečí po dohode so skúšobným komisárom vykonanie skúšok z odbornej spôsobilosti.26)

(2) Čas a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie tak, aby sa mohli vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa na skúšky.

(3) Za vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo o rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vyberie správny poplatok.27)

(4) Skúška sa skladá z písomnej časti a praktickej časti. O tom, v akom poradí sa vykonajú, rozhodne skúšobný komisár.

(5) Písomná časť skúšky sa skladá formou skúšobného testu vydaného ministerstvom28) s cieľom overiť odbornú spôsobilosť žiadateľa z

a) právnych predpisov upravujúcich premávku na pozemných komunikáciách,

b) teórie konštrukcie a údržby vozidiel,

c) teórie základov pedagogickej prípravy,

d) teórie vedenia vozidla a teórie zásad bezpečnej jazdy.

(6) Na vykonanie písomnej časti skúšky je určený čas 40 minút.

(7) Cieľom praktickej časti skúšky je prakticky a ústne overiť odbornú spôsobilosť žiadateľa

a) pri modelovaní teoretickej výučby

1. predpisov o premávke na pozemných komunikáciách,

2. teórie vedenia vozidla,

3. zásad bezpečnej jazdy,

4. konštrukcie a údržby vozidla,

b) pri modelovaní praktického výcviku

1. vo vedení vozidla na autocvičisku s použitím rádiopovelového zariadenia a v premávke na pozemných komunikáciách,

2. údržby vozidla.

(8) Na prípravu praktickej časti skúšky je určený čas 20 minút.

(9) Písomnú časť skúšky hodnotí skúšobná komisia bodovaním jednotlivých skúšobných otázok a stupňom

a) „prospel“, ak žiadateľ pri skúške dosiahol najmenej 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia,

b) „neprospel“, ak žiadateľ pri skúške dosiahol menej ako 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia.

(10) Praktickú časť skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „prospel“ alebo „neprospel“ hlasovaním, pričom predseda skúšobnej komisie má pri rovnosti výsledku hlasovania rozhodujúci hlas.

(11) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „prospel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 5 a 7 boli hodnotené stupňom „prospel“.

(12) Ak bol žiadateľ v niektorej časti skúšky hodnotený stupňom „neprospel“, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr za sedem dní a najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Ak žiadateľ „neprospel“ ani pri opakovanej skúške, musí sa podrobiť novému výcviku alebo doškoľovaciemu kurzu zameranému na tú časť skúšky, z ktorej „neprospel“.

(13) O výsledku oboch častí skúšky vyhotoví skúšobná komisia záznam, ktorý obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa, ktorý sa podrobil skúške,

b) dátum skúšky a číslo testu,

c) hodnotenie častí skúšky podľa odseku 9,

d) číslo protokolu o skúške,

e) podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky skúšobného komisára a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(14) Na záznam sa nalepuje kolková známka alebo sa k nemu prikladá časť poštovej poukážky, ktorých formou obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybral správny poplatok podľa odseku 3.

(15) Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zapíše výsledok skúšky do protokolu (§ 14 ods. 1) a vyhotoví evidenčnú kartu držiteľa inštruktorského preukazu, ktorú založí do evidencie; ak inštruktor má trvalý pobyt v územnom obvode iného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako v tom, v ktorom vykonal skúšku, zašle obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie evidenčnú kartu na založenie do evidencie tomuto obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(16) Skúškam z odbornej spôsobilosti sa podrobí žiadateľ o inštruktorské oprávnenie, žiadateľ o rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia alebo žiadateľ o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu najneskoršie do šiestich mesiacov od skončenia výcviku alebo od skončenia doškoľovacieho kurzu; inak sa musí podrobiť novému výcviku podľa § 10.

§ 29

Vydávanie inštruktorských preukazov, ich vyhotovenie, tvar, rozmery a údaje v nich uvádzané

(1) Oprávnenie vykonávať výcvik vodičov, doškoľovací kurz vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovací kurz inštruktorov sa preukazuje inštruktorským preukazom.

(2) Držiteľom inštruktorského preukazu môže byť ten, kto

a) sa podrobil výcviku podľa § 10 alebo § 11,

b) úspešne zložil skúšku pred skúšobnou komisiou podľa § 28,

c) v posledných troch rokoch odo dňa podania žiadosti bol bezúhonný (§ 3 ods. 3),

d) zaplatil správny poplatok.29)

(3) Inštruktorský preukaz vydá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,1) ktorý zabezpečil vykonanie skúšok z odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1. Každé vydanie inštruktorského preukazu sa zapisuje do evidenčnej knihy podľa § 15 ods. 1. Ak ide o prvé vydanie inštruktorského preukazu, oznámi obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) písomne jeho vydanie okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa trvalého pobytu inštruktora. Ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie rozšíril rozsah inštruktorského oprávnenia alebo predĺžil platnosť inštruktorského preukazu inštruktorovi, ktorý má trvalý pobyt v územnom obvode iného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, písomne oznámi tieto zmeny aj tomuto obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(4) Inštruktorský preukaz má rozmery 99 mm x 68 mm a obsahuje

a) evidenčné číslo tlačiva,

b) meno a priezvisko,

c) rodné číslo,

d) skupinu vodičského oprávnenia,

e) dátum vydania, odtlačok reliéfnej pečiatky a podpis orgánu, ktorý ho vydal,

f) rozsah inštruktorského oprávnenia a miesto na odtlačok reliéfnej pečiatky,

g) čas platnosti inštruktorského preukazu,

h) miesto na záznamy obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(5) Vzor inštruktorského preukazu je v prílohe č. 15.

Odňatie inštruktorského preukazu a obmedzenie rozsahu inštruktorského oprávnenia

§ 30

Odňatie inštruktorského preukazu sa zapíše do evidenčnej karty inštruktora (§ 13 ods. 1). K evidenčnej karte inštruktora sa priloží rozhodnutie o odňatí jeho inštruktorského preukazu a odňatý inštruktorský preukaz.

§ 31

(1) Ak z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti bola inštruktorovi oprávnenému vykonávať praktický výcvik vo vedení vozidla obmedzená niektorá skupina vodičského oprávnenia, rozsah jeho inštruktorského oprávnenia sa obmedzí.

(2) Záznam o obmedzení inštruktorského oprávnenia sa zapisuje do evidenčnej karty a inštruktorského preukazu v časti určenej na záznamy obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Záznam opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie osoba, ktorá obmedzenie vykonala. K evidenčnej karte sa priloží aj rozhodnutie o obmedzení inštruktorského oprávnenia.

(3) Ak pominú dôvody obmedzenia, inštruktorské oprávnenie sa vráti. Vrátenie inštruktorského oprávnenia sa zapíše do evidenčnej karty a inštruktorského preukazu.

§ 32

Oznamovanie zmien

Oprávnená osoba bezodkladne oznámi obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zmeny údajov uvedených v § 12 ods. 1, § 12 ods. 3 písm. a) až d), § 12 ods. 4 písm. a) až i).


§ 33

Prechodné ustanovenia

(1) Označenia cvičných vozidiel podľa doterajších predpisov možno používať do 31. decembra 1997.

(2) Doterajšie tlačivá „Matričná kniha“, „Triedna kniha“, „Výkaz o prevádzke vozidla“ a „Preukaz žiaka“ možno používať do 31. decembra 1997.

(3) Cvičné vozidlo staršie, ako je uvedené v § 19 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) až j) možno schváliť na výcvik vodičov a používať pri výcviku vodičov do 31. decembra 1999.

(4) Cvičné vozidlo uvedené v § 19 ods. 1 písm. e) možno schváliť na výcvik vodičov a používať pri výcviku vodičov do 31. decembra 2002.

(5) Cvičné vozidlo, ktoré je už schválené a používané pri výcviku vodičov, sa označí podľa § 20 ods. 2 najneskôr do 31. decembra 1999.

(6) Cvičné vozidlá schválené a používané pri výcviku vodičov podľa doterajších predpisov možno používať na výcvik do 31. decembra 2007.

(7) Inštruktorské oprávnenie vydané podľa doterajších predpisov na výcvik

a) skupiny A oprávňuje vykonávať výcvik skupiny A, AM a podskupiny A1,

b) skupiny B oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B a podskupiny B1,

c) skupiny C oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B, C, T a podskupiny B1, C1,

d) skupiny D oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B, C, D, T a podskupiny B1, C1, D1,

e) skupiny E oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E, ak bolo jeho držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg,

f) skupiny T oprávňuje vykonávať výcvik v rozsahu skupiny T,

g) skupiny A/50 oprávňuje vykonávať výcvik skupiny AM.

§ 34

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.


Alexander Rezeš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Učebná osnova výcviku vodičov

I. ČASŤ

OBSAH PREDMETOV

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.

Výučba teórie

1. Výučba predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad

a) jednotlivých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vybraných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva,

b) dopravných značiek a dopravných zariadení vrátane svetelných signálov a pokynov na riadenie premávky,

c) riešenia dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde,

d) príčin a rozboru dopravných nehôd, tematiky ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

e) jednotlivých skupín vodičského oprávnenia a povinností držiteľa vodičského preukazu,

f) podmienok technickej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách,

g) občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti vodiča, rozsahu a podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

2. Výučba konštrukcie a údržby je zameraná na výklad

a) všeobecného opisu konštrukcie tej kategórie vozidla, na ktorú sa výcvik alebo doškoľovací kurz na získanie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny vykonáva,

b) základného opisu konštrukcie vozidiel, ich činnosti a základov praktickej údržby,

c) zásad údržby a jej významu pre bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla.

3. Výučba teórie vedenia vozidla je zameraná na výklad

a) všeobecného opisu funkcií jednotlivých ovládacích mechanizmov vozidiel, oznamovačov a ukazovateľov,

b) základných postupov pri vedení vozidla (napr. rozbiehanie, radenie prevodových stupňov, brzdenie, zastavovanie, ovládanie volantu, cúvanie),

c) jazdy s vozidlom v rôznych situáciách (napr. jazda v meste, mimo mesta, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti; suchá, vlhká, mokrá vozovka a pod.) a za rôznych poveternostných podmienok (napr. za dažďa, sneženia, hmly, slnečného počasia a pod.),

d) jazdy s prípojným vozidlom a vlečenia vozidiel,

e) techniky jazdy v rôznych podmienkach,

f) všeobecných zásad ochrany životného prostredia súvisiacich s prevádzkou vozidla.

4. Výučba zásad bezpečnej jazdy je zameraná na výklad

a) základných fyzikálnych zákonitostí jazdy s vozidlom príslušnej kategórie,

b) vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,

c) zásad predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických dopravných situácií,

d) problematiky vzájomných vzťahov jednotlivých účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

e) podmienok prepravy osôb a nákladov,

f) špecifickosti prepravy nebezpečných nákladov a vecí.

5. Výučba teórie zdravotníckej prípravy je zameraná na výklad

a) všeobecných zásad poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách,

b) stavov bezprostredne ohrozujúcich život pri dopravných nehodách,

c) zásad poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach účastníkov dopravnej nehody,

d) použitia jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička.

Praktický výcvik

1. Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla sa vykonáva v jednotlivých etapách a je zameraný na

a) I. etapa – nácvik a zvládnutie základných zručností vodiča potrebných na ovládanie vozidla príslušnej kategórie mimo premávky na pozemných komunikáciách,

b) II. etapa – precvičovanie základných zručností vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách, všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva, a zásad bezpečnej jazdy,

c) III. etapa – nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v premávke na pozemných komunikáciách s využitím maximálnej rýchlosti 80 km. h-1 pri jazde mimo obce.

2. Praktická údržba je zameraná na

a) oboznámenie sa s vozidlom formou praktickej ukážky, ktorá sa vykonáva pred začatím praktického výcviku s vozidlom príslušnej kategórie podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva,

b) nácvik základov praktickej údržby a ošetrovania vozidla.

3. Zdravotnícka praktická príprava je zameraná na

a) nácvik a zvládnutie uvoľnenia zraneného z vozidla, jeho odsun na bezpečné miesto a zabezpečenie miesta dopravnej nehody,

b) nácvik poskytovania prvej pomoci pri rôznych stavoch a poraneniach.

Najmenšie požiadavky na výučbu a výcvik

V učebnej osnove sú stanovené najmenšie požiadavky na teoretické vedomosti vodičov, ktoré musia preukázať v závere výcviku.

Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania v premávke na pozemných komunikáciách vyžadované pre vedenie príslušných kategórií motorových vozidiel sú zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, predpisy o premávke na pozemných komunikáciách a dopravné značenie,

b) správanie vodiča v premávke na pozemných komunikáciách, význam pozornosti a spôsobu správania voči ostatným účastníkom premávky na pozemných komunikáciách, vnímanie, úsudok a rozhodovaciu schopnosť (napr. doba reakcie, ako aj zmeny vo vodičovom správaní v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a liekov, duševného stavu a únavy),

c) najdôležitejšie princípy týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla v rôznych poveternostných podmienkach a rôznych podmienkach na ceste, rizikové faktory týkajúce sa rôznych podmienok na ceste (napr. v súvislosti so zmenami počasia, jazda vo dne alebo v noci, charakteristiky rôznych typov ciest a príslušné právne predpisy),

d) špecifické rizikové faktory týkajúce sa rôznej úrovne vedomostí, zručností a skúseností ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a najzraniteľnejších kategórií užívateľov, ako sú deti, chodci, cyklisti a občania so zníženou pohybovou schopnosťou alebo orientačnou schopnosťou,

e) riziká spojené s pohybom a jazdou rôznych typov vozidiel a s rôznym výhľadom ich vodičov,

f) všeobecné predpisy špecifikujúce spôsob správania vodiča v prípade nehody (postavenie výstražného trojuholníka a zapnutie výstražného zariadenia) a podľa potreby opatrenia, ktoré sa môžu realizovať pri pomoci obetiam cestných nehôd,

g) bezpečnostné faktory týkajúce vozidla, nákladu a prepravovaných osôb, opatrnosť pri opúšťaní vozidla,

h) technické aspekty v súvislosti s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách; žiadatelia musia byť schopní rozpoznať najčastejšie chyby v riadení, podvozkovej časti, brzdnom systéme, pneumatikách, vo svetlách a v ukazovateľoch smeru, reflektoroch, spätných zrkadlách, ostrekovačoch a stieračoch, vo výfukovom systéme, v bezpečnostných pásoch a vo zvukových výstražných zariadeniach,

i) bezpečnostné zariadenia vozidla a používanie bezpečnostných pásov, hlavových opierok a bezpečnostných zariadení pre deti, primerané používanie zvukových výstražných zariadení,

j) predpisy týkajúce sa používania vozidla vo vzťahu k životnému prostrediu, obmedzenie emisií škodlivín, primeranú spotrebu paliva atď.),

k) povinnú výbavu vozidiel.

Špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín AM, A a podskupiny A1 zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, povinnosť používať ochranné okuliare alebo ochranný štít a ochrannú prilbu,

b) viditeľnosť vodiča motocykla pre ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

c) rizikové faktory týkajúce sa rôznych podmienok premávky na pozemných komunikáciách s osobitnou pozornosťou zameranou na šmykľavé časti cesty, ako sú kryty odpadových kanálov, značenie na cestách (čiary, šípky), koľajnice električiek,

d) technické aspekty súvisiace s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách stanovené vyššie s osobitnou pozornosťou zameranou na núdzové spínače, hladinu oleja a reťaz.

Špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupín C1, D1 zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, predpisy o dobe jazdy a odpočinku definované v nariadení Rady (EHS) č. 3820/85;1) používanie záznamového zariadenia definovaného v nariadení Rady (EHS) č. 3821/85,1)

b) predpisy týkajúce sa typu dopravy: nákladná alebo osobná; dokumentov o vozidle a prepravných dokumentov vyžadovaných pre vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu; správanie v prípade nehody; vedomosti o opatreniach vykonávaných po nehode vrátane núdzovej akcie, ako je evakuácia cestujúcich a základné vedomosti o prvej pomoci,

c) technické aspekty súvisiace s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách stanovené vyššie a opatrenia vykonané počas výmeny kolies,

d) predpisy o hmotnostiach a rozmeroch vozidiel; predpisy o obmedzovačoch rýchlosti,

e) prekážky vo výhľade spôsobené charakteristikami vozidiel,

f) čítanie v cestnej mape, v pláne trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné); bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla; kontrolu nákladu (usporiadanie a upevnenie), ťažkosti s rôznymi druhmi nákladu (napr. kvapaliny, prečnievajúci tovar), nakládku a vykládku tovaru a používanie nakladacieho zariadenia (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1);

g) zodpovednosť vodiča z hľadiska prepravy cestujúcich; pohodlie a bezpečnosť cestujúcich; prepravu detí; nevyhnutné kontroly pred jazdou; (autobusy a autokary verejnej dopravy, autobusy špeciálnych rozmerov) (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

h) zásady konštrukcie a fungovania: spaľovacích motorov, kvapalín (napr. motorový olej, chladiace médium, kvapalina ostrekovača), palivového systému, elektrického systému, zapaľovacieho systému, prevodového systému (spojka, prevodová skriňa atď.),

i) mazanie a ochranu proti mrazu,

j) zásady konštrukcie, montáže, správneho používania pneumatík,

k) princípy rôznych druhov brzdových zariadení, regulátorov rýchlosti a spôsob ich činnosti, ich hlavné časti, pripojenie, obsluhu a dennú údržbu a používanie antiblokovacieho zariadenia; (len skupiny C, C+E, D a D+E),

l) princípy rôznych druhov spojovacích systémov, spôsob ich činnosti, ich hlavné časti, pripojenie, obsluhu a dennú údržbu (len skupiny C+E, D+E),

m) metódy zisťovania poruchy na vozidle a preventívnu údržbu vozidla a nevyhnutné opravy,

n) zodpovednosť vodiča z hľadiska prevzatia, prepravy a doručenia tovaru v súlade s dohodnutými podmienkami (len skupiny C, C+E),

o) manipuláciu so záznamovým zariadením (tachografy), dodržiavanie bezpečnostných prestávok a plnenie ostatných povinností na úseku doby odpočinku v doprave.

Najmenšie požiadavky na vodičov, ktorí musia v závere výcviku preukázať praktické zručnosti a schopnosti vyža dované pre vedenie príslušných kategórií motorových vozidiel zamerané na

a) kategórie motorových vozidiel skupín AM, A a podskupiny A1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, reťazí, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny), ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky,

– použitie ochranných okuliarov, ochrannej prilby a obuvi, odevu,

– parkovanie motocykla na stojane, postaviť motocykel na stojan a zo stojana a pohybovať ním bez pomoci motora chôdzou popri vozidle,

– manévre pri nízkej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť posúdiť schopnosť pri zaobchádzaní so spojkou v spojení s brzdami, udržiavanie rovnováhy, smer pohľadu, polohu sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla,

– manévre pri vyššej rýchlosti, pri druhom alebo treťom prevodovom stupni s rýchlosťou aspoň 30 km/h a s cieľom vyhnúť sa prekážke s rýchlosťou aspoň 50 km.h-1 (pri skupine AM s rýchlosťou aspoň 40 km.h-1); (správna poloha sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla, udržiavanie rovnováhy, technika riadenia a technika radenia prevodových stupňov),

– brzdenie presne až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste; brzdenie pri najmenšej rýchlosti 50 km.h-1 (pri skupine AM s rýchlosťou aspoň 40 km.h-1); (správne ovládanie z prednej a zadnej brzdy, poloha sedenia na motocykli); použitie najvyššej možnej brzdnej sily je však nepovinné,

– výjazd po parkovaní, zastavení v premávke; výjazd na diaľnici,

– jazdu na rovnej ceste; jazdu popri prechádzajúcich vozidlách vrátane takejto jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– riešenie dopravných situácií na križovatkách, príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena jazdných pruhov,

– vjazd/výjazd z diaľnice alebo podobnej cesty (pokiaľ je to možné); výjazd z rýchlostných jazdných pruhov, vjazd na pomalé jazdné pruhy,

– predchádzanie vozidiel (ak je to možné); obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom; železničným úrovňovým priecestím; jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri zostupovaní z motocykla,

b) kategórie motorových vozidiel skupín B, B+E, T a podskupiny B1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, vody ostrekovača), predného okna, okien, stieračov, ustanoveného osvetlenia, kontrolu prístrojového panelu, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách,

– kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karoséria vozidla, spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupina B+E),

– kontrolu spojovacieho zariadenia a brzdového a elektrického spojenia (len skupina B+E),

– nastavenie sedadla tak, aby bola dosiahnutá správna poloha sedenia,

– nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii), kontrolu zavretých dverí,

– cúvanie v priamom smere alebo cúvanie s odbočením vpravo alebo vľavo okolo nárožia, pričom sa udržiava správny jazdný pruh,

– otočenie vozidla do protismeru pri jazde vpred alebo pri cúvaní,

– parkovanie vozidla a výjazd z miesta parkovania (rovnobežne, priečne alebo v pravom uhle, dopredu alebo dozadu, na rovnom mieste, v stúpaní alebo v klesaní),

– brzdenie presne až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste; brzdenie pri najmenšej rýchlosti 50 km.h-1 (pri skupine T s rýchlosťou aspoň 30 km.h-1); použitie najvyššej možnej brzdnej sily je však nepovinné,

– pripojenie a rozpojenie alebo rozpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla, t. j. nie je s ním v jednej priamke (len skupiny B a E),

– cúvanie do zákruty,

– bezpečné parkovanie pre nakladanie/vykladanie,

– výjazd po parkovaní, po zastavení v premávke; pri výjazde z diaľnice,

– jazdu na rovnej ceste; jazda popri prechádzajúcich vozidlách vrátane jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– križovatky: príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,

– vjazd/výjazd z diaľnice, cesty pre motorové vozidlá (ak je to možné),

– predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazdu popri prekážkach (napr. zaparkované automobily); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom, železničným úrovňovým priecestím, jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla;

c) kategórie motorových vozidiel skupín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupín C1, D1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík a kolies a matíc kolies, blatníkov, riadenia a bŕzd (systémov posilňovania riadenia a brzdenia), kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, vody ostrekovača), predného okna, okien, stieračov, ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení; s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách na kontrolu prístrojového panelu vrátane záznamového zariadenia definovaného v nariadení (EHS) č. 3821/85,

– nastavenie sedadla tak, aby sa dosiahla správna poloha sedenia,

– nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii),

– kontrolu tlakomeru, zásobníkov vzduchu a zavesenia náprav,

– kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karosérie vozidla, nakladacieho mechanizmu (ak je k dispozícii), uzamknutie kabíny (ak je to možné), spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1),

– kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdového a elektrického spojenia (len skupiny C+E, C1+E, D+E, D1+E),

– vykonanie špeciálnych bezpečnostných opatrení: kontrola karosérie, dverí pre cestujúcich, núdzových východov, vybavenia prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iného bezpečnostného vybavenia (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

– čítanie v cestnej mape, v pláne trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné),

– pripojenie a rozpojenie alebo rozpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla (t. j. nie je s ním v jednej priamke) (len skupiny C+E, C1+E, D+E, D1+E),

– cúvanie do zákruty,

– parkovanie pre nakladanie/vykladanie pri nakladacej rampe/plošine alebo podobnom zariadení (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1),

– parkovanie potrebné na bezpečné nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

– výjazd po parkovaní, po zastavení v premávke, pri výjazde z diaľnice,

– jazdu na rovnej ceste, jazdu popri prechádzajúcich vozidlách vrátane jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– križovatky: príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,

– vjazd/výjazd z diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá (ak je to možné): výjazd z rýchlostných jazdných pruhov, vjazd na pomalé jazdné pruhy,

– predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie iných cestných vozidiel (ak je to možné), jazdu popri prekážkach (napr. zaparkované automobily); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom, železničným úrovňovým priecestím, jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

Žiadateľ bude pripravený na skúšku z odbornej spôsobilosti, ak

– v každej z uvedených dopravných situácií pohotovo ovláda ovládacie prvky vozidla a preukáže schopnosť viesť bezpečne vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách,

– nedopustí sa chýb pri jazde, v dôsledku ktorých by sa jazda stala nebezpečnou a bezprostredne ohrozovala bezpečnosť cvičného vozidla, jeho osádky alebo iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách s následným zásahom inštruktora,

– jazdí opatrne, ohľaduplne a predvídavo v súlade s podmienkami cestnej premávky, poveternostnými podmienkami a so záujmami ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách (hlavne najzraniteľnejších – chodcov a cyklistov), čo sa musí odrážať v celkovom štýle jeho jazdy,

– ak včas rozpozná nebezpečenstvo v premávke na pozemných komunikáciách a posúdi jeho vážnosť alebo nevytvára nebezpečné situácie a primerane reaguje, ak by také situácie nastali,

– dodržiava predpisy o premávke na pozemných komunikáciách,

– zistí každú väčšiu technickú poruchu na vozidle (napr. takú, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko a je schopný ju vhodným spôsobom opraviť),

– prispeje k bezpečnosti všetkých užívateľov cesty, a to hlavne zraniteľnejších užívateľov tým, že sa voči iným správa ohľaduplne,

– kontroluje vozidlo: berúc do úvahy správne používanie bezpečnostných pásov, spätné zrkadlá, hlavové opierky, sedadlá, správne používanie svetiel a ostatného vybavenia, správne používanie spojky, prevodovky, akcelerátora, brzdových systémov (vrátane tretieho brzdového systému, ak je k dispozícii); riadenie; kontrolu vozidla za rôznych okolností a pri rôznych rýchlostiach; rovnomernosť jazdy; hmotnosť, rozmery a charakteristiky vozidla; hmotnosť a druh nákladu (len skupiny B+E, C, C+E, C1+E, D+E, D1+E a podskupina C1); pohodlie cestujúcich (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1) (pomalé zrýchľovanie, hladká jazda a rovnomerné brzdenie),

– jazdí hospodárne, berúc do úvahy otáčky motora, zmeny prevodových stupňov, brzdenie a zrýchľovanie (len skupiny B+E, C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupiny C1, D1),

– správne využíva spätné zrkadlá, výhľad do diaľky, na strednú vzdialenosť a do blízka,

– má správnu polohu v jazdnom pruhu, na kruhových objazdoch, zákrutách primeranú pre typ a charakteristiky vozidla,

– udržiava primeranú vzdialenosť spredu a zo strán od ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

– správne reaguje na svetelné signály, rešpektuje pokyny kontrolných orgánov; správne reaguje na dopravné značky (zákazy alebo príkazy); rešpektuje označenia na ceste,

– dáva podľa potreby správne a časovo primerané signály na zmenu smeru jazdy, správne reaguje na všetky signály ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

– včas spomaľuje, brzdí alebo zastavuje podľa okolností, predvída, používa rôzne brzdové systémy (len skupiny C, C+E, D, D+E), používa systémy na zníženie rýchlosti aj iné, než sú brzdy (len skupiny C, C+E, D, D+E).

II. ČASŤ

DRUHY VÝCVIKU

1. Základný výcvik

Základným výcvikom sa rozumie výcvik v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 1, 2 a 3

2. Rozširujúci výcvik

Rozširujúcim výcvikom sa rozumie výcvik v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 4, 5, 6 a 7.

3. Výcvik podľa individuálnej učebnej osnovy

Výcvikom podľa individuálnej učebnej osnovy sa rozumie výcvik držiteľov preukazu ZP a ZP-S v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 8 a 9 a pri rozširujúcom výcviku v tabuľke č. 5 v rozsahu skupín AM, A, B a podskupín A1, B1.

4. Rozsah pracovného času inštruktora

Rozsah pracovného času inštruktora v jednotlivých dňoch nemôže presiahnuť 12 vyučovacích hodín. Výučba teórie sa môže vykonávať najviac v troch hodinových celkoch (pojmom hodinový celok sa rozumie vyučovacia hodina v trvaní 45 minút).

Rozsah pracovného času inštruktora vo výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie nesmie presiahnuť denne:

– 12 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,

– 12 vyučovacích hodín v predmete praktická údržba,

– 8 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla na trenažéri,

– 8 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku,

– 8 vyučovacích hodín v predmete zdravotnícka praktická príprava,

– 6 vyučovacích hodín v odborných predmetoch výučby teórie.

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 až 9:

SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA: OSTATNÉ:
A, A1, AM - motocykel AC - autocvičisko
B1 - troj- alebo štvorkolka AT - autotrenažér
B - osobné vozidlo - konštrukcia a údržba vozidla
C, C1 - nákladné vozidlo MP - najmenšia intenzita premávky
D, D1 - autobus OP - opakovanie
T - traktor OV - oboznámenie s vozidlom
B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E - príslušné vozidlo s prípojným vozidlom - praktická údržba
  TW - teória vedenia vozidla
  ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
  ZK - zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
  ZP - zdravotnícka príprava
  ZPP - zdravotnícka praktická príprava

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIETabuľka č. 1
SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZKTVVZBJZPOPSPOLU
AM202243334
A, A1205243337
B, B1207363342
T2022463358
POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIETabuľka č. 2
SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZKTVVZBJZPOPSPOLU
AM+B, AM+B1
A+B, A+B1, A1+B1
209583348
AM+T
A+T, A1+T
2026583365
B+T
B1+T
2026683669
AM+B+T, A+B+T
AM+B1+T
A1+B+T
A1+B1+T
2028683671

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKUTabuľka č. 3
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ VOZIDLAZPPSPOLU
I. ETAPAII. ETAPAIII. ETAPA
ATACMPZIPZIP
AM1-25--1413
A, A11-22483424
B, B1143210185447
T12236810436
AM+B
AM+B1
AM1-25--1456
B, B1143210185
A+B
A1+B1
A1+B
A+B1
A, A11 - 22483467
B, B1143210185
AM+B+TAM1-25--1486
B123210185
T12236810
AM+B1+T

AM+B+T
AM1-25--1486
B1, B123210185
T12236810
A+B1+T
Al+B+T

Al+B1+T
A, A11-22483497
B, B1123210185
T12236810
B+T
B1+T
B, B1123210185477
T12236810
AM+TAM1-25--1445
T12236810
A+T
A1+T
A, A11-22483456
T12236810

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIETabuľka č. 4
SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZKTVVZBJZPOPSPOLU
RB, B1-AM, A, A1
RC, C1-AM, A, A1
RT-AM, A, A1
RD, D1-AM, A, A1
62232318
RT-AM+B, B1
RT-A, A1+B, B1
RT-B, B1
125352330
RB, B1-AM+C, C1
RB, B1-A1, A+C, C1
RB, B1-C, C1
1225562353
RB, B1-AM+T
RB, B1-A, A1+T
RB, B1-T
817442338
RC, C1-D, D1810362332
RB, B1-E62232318
RC, C1-E62232318
RD, D1-E62232318

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKUTabuľka č. 5
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ
MOTOROVÉHO VOZIDLA
   
I. ETAPAII. ETAPAIII. ETAPAZPPSPOLU
ATACMPZIPZIP
RAM-A, A1
RAM, B, B1-A, A1
RAM, T-A, A1
RAM, C, C1-A, A1
RAM, D, D1-A, A1
RAM, B, B1, T-A, A1
A, A11-22483424
RB, B1-A, A1
RT-A, A1
RC, C1-A, A1 RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1
A, A11-22483424
RAM-B, B1
RAM, T-B, B1
RT-B, B1
RA, A1-B, B1
RA, A1,T-B, B1
B, B1123210185445
RAM-B+T
RAM-B1+T
B, B1123210185477
T12236810
RAM-A+B+T

RAM-A+B1+T
RAM-A1+B1+T
A, A11 - 22483497
B, B1123210185
T12236810
RB, B1-A, A1
RC, C1-A, A1
RT-A, A1
RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1
A, A11-22483424

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKUTabuľka č. 6
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ
MOTOROVÉHO VOZIDLA
ZPPSPOLU
I. ETAPAII. ETAPAIII. ETAPA
ATACMPZIPZIP
RT-A, A1+B, B1
RAM, T-A, A1+B
RT-A, A1+B1
A1-22483465
B123210185
RT-AM+B, B1AM1-25--1453
B, B1123210175
RAM, B1,T-A+C
RAM, B1,T-A1+C
RAM, B1,T-A1+C1
RAM, B, T-A+C
RAM, B, T-A1+C
RAM, B, T-A1+C1

RB1, T-A+C
RB1,T-A1+C
RB1,T-A1+C1
RB, T-A+C
RB, T-A1+C
RB, T-A1+C1
A1-2248375
A1
C1224161412
C1
RB-AM+T
RB1-AM+T
AM1-25--1445
T12236810
RB-T
RB1-T
T12236810436
RAM, B1-C1, C
RA1, B-C1, C
RA1, B1-C, C1
RA, B-C
RB1, B-C, C1
C1224161412471
C1
T1-23424
RAM, B1, B, T-C1
RAM, B1, B, T-C

RA1, B1, T-C1, C
RA1, B, T-C1, C
RA, B1, T-C1, C
RA, B, T-C
C, C112241614124555
RB, B1, T-C, C1
RB, B1-A+C
RB, B1-A1+C1
RB, B1-A1+C
RB, B1-A+C1
RAM, B, B1-A+C
RAM, B, B1-A1+C
RAM, B, B1-A+C1
RAM, B, B1-A1+C1
A, A11-22483491
C, C11224161412
T1-23424

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKUTabuľka č. 7
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLAZPPSPOLU
I. ETAPAII. ETAPAIII. ETAPA
ATACMPZIPZIP
RB, B1-AM+C
RB, B1-AM+C1
AM1-25--1480
C, C11224161412
T1-23424
RAM, C, C1-D
RA, A1, C, C1-D
RC, C1-D
D1--2575424
RC, C1-AM+DAM1-25--1433
D1--2575
RC, C1-A, A1+DA, A11-22483444
D1--2575
RB, T-AM+C, C1AM1-25--1464
C, C11224161412
RB, B1-EE--2-22--6
RC, C1-EE1-2-244417
RCC1-AM+EAM1-25--1426
E1-2-244
RC-A, A1+EA, A11-22483437
E1-2-244

VÝCVIK PODĽA INDIVIDUÁLNEJ UČEBNEJ OSNOVY

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIETabuľka č. 8
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
ZKTVVZBJZPOPSPOLU
A, A1, B, B1 AM152232125
POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKUTabuľka č. 9
SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLAZPPSPOLU
I. ETAPAII. ETAPAIII. ETAPA
ATACMPZIPZIP
B, B1143210185447
M1-25--1413
A, A11-22483424

Príloha č. 2 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 05

VZOR

Príloha č. 6 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

Učebná osnova výcviku inštruktorov

I. ČASŤ

OBSAH PREDMETOV

Výcvik inštruktorov sa skladá z výučby teórie, praktického výcviku a náčuvov (súvisiacimi s činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese). Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny inštruktorského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Výučba teórie

1. Výučba predpisov o premávke na pozemných komunikáciách je zameraná najmä na výklad

a) jednotlivých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vybraných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva,

b) ďalších právnych predpisov súvisiacich s premávkou na pozemných komunikáciách, napríklad zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.

2. Výučba základov pedagogiky je zameraná najmä na výklad

a) didaktických metód, princípov a prostriedkov a ich využitia vo vyučovacom a výcvikovom procese v autoškole,

b) pôsobenia vonkajších vplyvov, ako je vek, pohlavie, vzdelanie, pracovné zaradenie, motivácia a iné sociálne a psychologické charakteristiky, na proces výučby a výcviku,

c) morálnych, mravných a etických princípov, požiadaviek kladených na inštruktora a jeho odbornú spôsobilosť,

d) organizačných foriem štruktúry a organizácie vyučovacej hodiny, medzipredmetových vzťahov a nadväzností, vyučovacej látky v jednotlivých predmetoch s dôrazom na metodiku výučby,

e) správnosti používania názorných didaktických prostriedkov, pomôcok a modelov v štruktúre vyučovacej hodiny,

f) prípravy na výučbu teórie a praktický výcvik s dôrazom na individuálny prístup inštruktora,

g) základných kritérií hodnotenia v procese výučby.

3. Výučba rétoriky je zameraná najmä na výklad

a) správneho spôsobu vyjadrovania, voľby gramaticky a štylisticky správnych výrazov, terminológie, gestikulácie a vystupovania inštruktora,

b) zovšeobecňovania chýb a nedostatkov vo vyučovacom procese.

4. Výučba základov psychológie je zameraná najmä na výklad

a) základných pojmov a kategórií všeobecnej psychológie, fyziologických zákonitostí ľudskej psychiky, poznávacie procesy, osobnostné vlastnosti a ich jedinečnosť, psychológie osobnosti a ich klasifikácie,

b) hlavných zásad medziľudskej komunikácie a medziľudských vzťahov v premávke na pozemných komunikáciách a prispôsobovanie sa aktuálnemu stavu pri riešení dopravných situácií.

5. Výučba metodík odborných predmetov výučby teórie je zameraná najmä na výklad

a) základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vedenie vyučovacej hodiny v týchto predmetoch:

- predpisy o premávke na pozemných komunikáciách,

- teória vedenia vozidla,

- zásady bezpečnej jazdy,

- konštrukcia a údržba vozidla,

b) využívania medzipredmetových vzťahov a spolupráce medzi inštruktormi.

Praktický výcvik

1. Výučba metodík odborných predmetov praktického výcviku je zameraná najmä na výklad

a) základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie praktického výcviku v týchto jednotlivých odborných predmetoch:

- praktická údržba,

- výcvik vo vedení na autotrenažéri,

- výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku,

- výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,

b) organizáciu praktického výcviku s dôrazom na jeho špecifické stránky.

2. Organizácia praktického výcviku v autoškole je zameraná najmä na ukážky a nácvik

a) praktických činností inštruktora s dôrazom na využívanie učebných prostriedkov, názorných pomôcok a modelov a začlenenie ich využitia do štruktúry vyučovacieho procesu,

b) osobnej prípravy inštruktora na vedenie vyučovacieho a výcvikového procesu v autoškole.

3. Náčuvy sú zamerané najmä na

a) oboznámenie sa s praktickou činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese s dôrazom na preskúšanie vlastných aktivít,

b) overovanie metód pri výučbe a výcviku,

c) zhodnotenie nadobudnutých vedomostí a ich praktické uplatňovanie v procese výučby a výcviku v autoškole.

II. ČASŤ

DRUHY VÝCVIKU

1. Základným výcvikom inštruktorov sa rozumie

a) výcvik inštruktorov plnom rozsahu v počte 230 hodín vykonávaný v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 1, označený príslušnou skupinou inštruktorského oprávnenia a indexom „u“,

b) výcvik inštruktorov na výučbu teórie v počte 120 hodín vykonávaný v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 1, označený príslušnou skupinou inštruktorského oprávnenia a indexom „ot“ alebo na praktický výcvik vo vedení vozidla a praktickú údržbu v počte 120 hodín vykonávaný v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 1, označený príslušnou skupinou inštruktorského oprávnenia a indexom „op“.

2. Rozširujúcim výcvikom sa rozumie výcvik inštruktorov o rozšírenie rozsahu a skupiny udeleného inštruktorského oprávnenia. Počet hodín na rozšírenie rozsahu a skupiny inštruktorského oprávnenia je uvedený v tabuľkách č. 2. a 3.

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

POČET HODÍN VÝCVIKUTabuľka č. 1
SKUPINA
INŠTRUKTORSKÉHO
OPRÁVNENIA
PREDMETSPOLU
PUZPORZRSTVPVON
Aot152210271014616120
Aop1014616120
Au4260846230
Bot1522102720-620120
Bop620416120
Bu4260846230
Tot1522102720-620120
Top620416120
Tu4260846230
Cot1522102720-620120
Cop620416120
Cu4260846230
Dot1522102720-620120
Dop320416120
Du4260846230

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM Č. 1 AŽ 3:

PU – právna úprava premávky na pozemných komunikáciách

ZPO – základy pedagogiky

R – rétorika

ZPS – základy psychológie

TV – teoretická výučba

PV – praktický výcvik

O – oboznámenie sa s činnosťou v autoškole

N – náčuvy a zhodnotenie nadobudnutých vedomostí

ot – inštruktorské oprávnenie obmedzené na teoretickú výučbu

op – inštruktorské oprávnenie obmedzené na praktický výcvik

u – inštruktorské oprávnenie na teoretickú výučbu a praktický výcvik (úplné)

k – konzultácie

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN VÝCVIKUTabuľka č. 2
ROZŠIROVANÁ
SKUPINA
POŽADOVANÁ
SKUPINA
PREDMETSPOLU
PUZPORZPSTVPVON
RAuBu33k23k101531251
Bot5-3524
Bop252424
RAotAu33k23k81031244
Bu101521251
RAopBot5-3524
Bop252424
RAuTu33k23k141231252
RAotTot8_3527
RAopTop462427
RAuCu33k23k202241671
RAotCot14_4736
RAopCop12153536
RAuAu33k23k81031244
Aot5-3524
Aop252424
RBotBu33k23k8153845
Au81031244
RBopAot5-3524
Aop252424
RBuTu33k23k121031248
RBotTot5-3524
RBop
Top252424

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN VÝCVIKUTabuľka č. 3
ROZŠIROVANÁ
SKUPINA
POŽADOVANÁ
SKUPINA
PREDMETSPOLU
PUZPORZPSTVPVON
RBu
RBot
RBop
Cu33k23k121531253
Cot83527
Cop552427
RCuDu33k23k8123842
Dot6-3424
Dop442324
RCot
RCop
Cu33k23k6123840
Du8123842
Dot6-3424
Dop442324
RCu, RDu
RCot,RDot
RCop,RDop
Au33k23k452628
Aot4_2320
Aop232220
RTu
RTot
RTop
Au33k23k81031244
Aot5-3524
Aop252424
RTu
RTot
RTop
Bu33k23k101531251
Bot5-3524
Bop252424
RTu
RTot
RTop
Cu33k23k121531253
Cot8-3527
Cop552427

Príloha č. 7 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

UČEBNÁ OSNOVA DOŠKOĽOVACIEHO KURZU INŠTRUKTOROV

Obsah

Doškoľovací kurz inštruktorov je zameraný najmä na výklad:

a) jednotlivých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vybraných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva,

b) základov pedagogiky a psychológie so zameraním na základné didaktické princípy uplatňované vo vzdelávacom procese a na ich využitie v procese výučby v autoškole s dôrazom na metodiku výučby a výcviku,

c) postupov pri vedení predpísanej dokumentácie výučby teórie a praktického výcviku,

d) rozboru dopravnej nehodovosti príslušného okresu, kraja a republiky,

e) organizácie činností v autoškole,

f) nových poznatkov z oblasti konštrukcie a údržby vozidiel,

g) aktuálnych otázok ochrany životného prostredia súvisiacich s premávkou vozidiel na pozemných komunikáciách,

h) zásad bezpečnej jazdy s dôrazom na základné kritériá vzťahov vodič – vozidlo – pozemná komunikácia.

Prehľad predmetov, počtu hodín a druhov doškoľovacieho kurzu inštruktorov

Poradové čísloPredmetPočet hodín
AB
1.Právna úprava premávky na pozemných komunikáciách106
2.Základy pedagogiky a psychológie54
3.Vedenie predpísanej dokumentácie autoškoly22
4.Rozbor dopravnej nehodovosti21
5.Organizácia činností v autoškole33
6.Nové poznatky v oblasti konštrukcie a údržby vozidiel105
7.Ochrana životného prostredia31
8.Zásady bezpečnej jazdy52
Spolu4024

Vysvetlivky:

Doškoľovacím kurzom inštruktorov sa rozumie doškoľovanie

a) inštruktorov, ktorí sú držiteľmi inštruktorského oprávnenia v plnom rozsahu, vykonávané v počte 40 hodín v rozsahu uvedenom v tabuľke v stĺpci „A“,

b) inštruktorov, ktorí sú držiteľmi inštruktorského oprávnenia len na výučbu teórie alebo na praktický výcvik, vykonávané v počte 24 hodín v rozsahu uvedenom v tabuľke v stĺpci „B“.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Evidenčná karta

(1. strana)

Vzor 11-1

(2. strana)

Vzor 11-2

Príloha č. 12 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 14-1

Vzor 14-2

Vzor 14-3

Vzor 14-4

Príloha č. 15 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 15

Poznámky pod čiarou

1) § 99 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

2) § 124 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

3) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.

4) § 20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

5) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

6) § 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z.

7) § 3 ods. 5 zákona č. 135/1982 Zb.

8) § 17 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 85 ods. 1 písm. a), c), d) a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

10) § 99 a § 100 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

10a) § 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

11) § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

12) § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

13) § 110 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

14) § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

15) § 100 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

16) § 100 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

17) Napríklad § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

18) § 100 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

19) Skupina 214 Ostatné prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

20) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

21) Napríklad § 663 Občianskeho zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

22) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel.

23) Položka č. 61 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

24) § 117 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

25) § 110 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

26) § 110 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

27) Položka 59 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

28) § 110 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

29) Položka 55 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

1) Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 370, 31. 12. 1985.