Vyhláška č. 90/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 40/1997
Platnosť od 27.03.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 44 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1998, a § 4 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999 Novela č. 337/1997 Z. z. zmenila účinnosť ustanovenia § 44 ods. 3 z 1. januára 1998 na 1. júla 2000. Novela č. 204/2000 Z. z. zmenila účinnosť ustanovenia...