Vyhláška č. 72/1997 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Čiastka 31/1997
Platnosť od 14.03.1997 do30.11.2009
Účinnosť od 01.04.1997 do30.11.2009
Zrušený 461/2009 Z. z.