Oznámenie č. 71/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie

Čiastka 30/1997
Platnosť od 12.03.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 22. októbra 1996, na základe článku XII ods.1.

Pôvodný predpis

12.03.1997