Zákon č. 58/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 513/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 26/1997
Platnosť od 07.03.1997
Účinnosť od 01.01.2010 do29.02.2012

58

ZÁKON

zo 6. februára 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V texte zákona sa slová „okresný úrad“, „územie okresu“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „krajský úrad“, „územný obvod kraja“ v príslušnom tvare a slová „obvodný úrad“, „územie obvodu“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“, „územný obvod okresu“ v príslušnom tvare.

2. § 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Stavbu pozemnej komunikácie, v ktorej rámci sa buduje cesta a zároveň miestna komunikácia alebo účelová komunikácia, povoľuje špeciálny stavebný úrad príslušný pre pozemnú komunikáciu, ktorá v stavbe prevažuje vecným rozsahom stavebných prác. V pochybnostiach o príslušnosti rozhoduje ministerstvo. Na konanie o určenie príslušnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.

3. § 4a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ministerstvo vydať rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete [§ 3 ods. 3 písm. d)] iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej doterajší správca alebo vlastník. So súhlasom ministerstva sa prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii na obce môže vykonať bezodplatne. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.

4. V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:

e) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,“.

5. V § 6 odseku 6 sa v prvej vete slová „distribúciu, predaj a výmenu“ nahrádzajú slovami „distribúciu a predaj“.

6. V § 8 odsek 10 znie:

(10) Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) je zakázané umiestňovať reklamné zariadenia.3) Informačné a propagačné zariadenia je zakázané umiestňovať v stredných deliacich pásoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.

7. V § 8 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

8. V § 8 novooznačený odsek 12 znie:

(12) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje krajský úrad, na ktorého území sa podujatie začína, a to po dohode s dotknutými krajskými úradmi a krajskými dopravnými inšpektorátmi.1b) Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.“.

9. § 8 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

(13) Ak nadmerná preprava celkovej hmotnosti nad 60 t má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie železničnej dráhy od dráhového správneho úradu. Ak nadrozmerná preprava výšky nad 4,0 m má prechádzať pod trolejovým vedením, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie trolejového vedenia mestskej hromadnej dopravy od jeho správcu alebo vlastníka. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

(14) Ak dopravca nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú a nadrozmernú prepravu zaplatil, colný orgán neprepustí na hraničnom priechode vozidlo zahraničného dopravcu, u ktorého bola zistená nadmerná alebo nadrozmerná preprava.“.

10. § 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1).“.

11. V § 22a sa v úvodnej vete za slová „Cestný správny orgán“ vkladajú slová „a obec“ a slovo „uloží“ sa nahrádza slovom „uložia“.

12. V § 22a písmene g) sa bodka na konci textu nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená h) a ch), ktoré znejú:

h) nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pre nadmernú a nadrozmernú prepravu,

ch) umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.

13. V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.

14. V § 24 písmeno n) znie:

n) určia podrobnosti na umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách a v ich ochranných pásmach.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odseku 4 sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „krajov“.

2. V § 20 ods. 5 písmene e) sa vypúšťajú slová „osvedčenie o schválení vzorky obalu na prepravu nebezpečných vecí“.

3. V § 27 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) krajské úrady,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

4. V § 28 ods. 1 písmene j) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „navrhuje“.

5. V § 29 sa slová „Okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“ a vypúšťajú sa písmená e) a i).

Doterajšie písmená f) až ch) sa označujú ako písmená e) až h). V novooznačenom písmene e) sa slová „v okrese“ nahrádzajú slovami „v kraji“.

6. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Okresný úrad

Okresný úrad

a) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v okrese,

b) prejednáva priestupky (§ 36),

c) ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2), ak nejde o medzinárodnú cestnú dopravu,

d) zisťuje finančnú spoľahlivosť dopravcu a vydáva o tom potvrdenie (§ 22),

e) vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie na podnikanie v cestnej doprave podľa osobitného predpisu.2)“.

7. V § 35 ods. 1 písmene ch) sa slová „(§ 19)“ nahrádzajú slovami „(§ 19 a 20)“.

8. § 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) pri preprave nebezpečných vecí nezabezpečí, aby vodič mal vo vozidle sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o školení a skúške osádky vozidla, ako aj potvrdenie o dopravno-psychologickom vyšetrení [§ 20 ods. 5 písm. e)].“.

9. V § 36 ods. 2 sa za slová „odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a písm. e)“.

10. V § 38 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.

11. V § 40 ods. 1 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovami „krajské úrady“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky č. 123 až 132.


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.