Zákon č. 58/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 513/2009 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 26/1997
Platnosť od 07.03.1997
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 56/2012 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2010 - 29.02.2012 513/2009 Z. z.(nepriamo)
07.03.1997 - 31.12.2009