Oznámenie č. 53/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 12. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 23/1997
Platnosť od 27.02.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. marca 1997.