Zákon č. 386/1997 Z. z.Zákon o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997 do31.01.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do31.01.2010
Zrušený 568/2009 Z. z.