Zákon č. 379/1997 Z. z.Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

Čiastka 145/1997
Platnosť od 30.12.1997 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.2005 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.