Zákon č. 375/1997 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998

(v znení č. 376/1998 Z. z., 468/2005 Z. z.)

Čiastka 144/1997
Platnosť od 30.12.1997
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 16 ods. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia