Vyhláška č. 373/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Čiastka 143/1997
Platnosť od 29.12.1997 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Zrušený 251/2001 Z. z.