Vyhláška č. 372/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1997
Platnosť od 29.12.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

372

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. decembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 44/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 372/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1. do 1 300 cm3 vrátane alebo &nbsp
&nbsp na elektrický pohon 1 164
2. nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 2 184
3. nad 1 800 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 4 056
4. nad 2 500 cm3 5 196,".

2. § 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak je prevádzkovateľom motorového vozidla osoba, ktorá dosiahne v roku splatnosti poistného najmenej 70 rokov veku a jej jediným zdrojom príjmov je starobný alebo iný dôchodok, pričom motorové vozidlo sa nepoužíva na podnikateľské účely, sadzba poistného podľa odseku 2 sa znižuje o 50 %.“.

3. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

㤠27a

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na rok 1998, a to aj vtedy, ak bolo zaplatené do účinnosti tejto vyhlášky. Ustanovenie § 15 ods. 1 týmto nie je dotknuté.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Sergej Kozlík v. r.