Vyhláška č. 372/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1997
Platnosť od 29.12.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH