Oznámenie č. 37/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 15/1997
Platnosť od 19.02.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 189/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2001.