Oznámenie č. 364/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Čiastka 141/1997
Platnosť od 20.12.1997 do30.03.2000
Zrušený 99/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem ustanovení § 5 písm. a), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 1998.

Pôvodný predpis

20.12.1997