Oznámenie č. 363/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 141/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.12.1998
Zrušený 358/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 123/1998 Z. z. a nadobudli účinosť 1. mája 1998.

363

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 370/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 4 (oznámenie č. 166/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.