Nález č. 359/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. novembra 1997 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 20.12.1997 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.