Zákon č. 358/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

(v znení č. 553/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2004
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998