Zákon č. 358/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

(v znení č. 553/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2004
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998

358

ZÁKON

z 3. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 3 odsek 3 znie:

(3) Pohľadávky uplatňované voči Slovenskej republike alebo Národnej banke Slovenska v súvislosti s rozdelením bilancie Štátnej banky česko-slovenskej na základe osobitného predpisu,2) ktoré do 1. decembra 1997 neboli uznané vládou za záväzky Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, nemôžu sa od 1. decembra 1997 viesť v účtovníctve Národnej banky Slovenska ako ich záväzky. Takto vzniknutý rozdiel v účtovníctve Národnej banky Slovenska sa vyrovná tak, že o výšku tohto rozdielu sa od 1. decembra 1997 zníži výška istiny v štátnych finančných pasívach Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

2. V § 7 ods. 2 sa za slovom „dlh“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej výdavky sa spravujú dohodnutými termínmi splácania jednotlivých úverov a štátnych cenných papierov,“.

3. V § 9 ods. 1 posledná veta znie: „Vo výdavkoch rozpočtovej kapitoly Štátny dlh sa rozpočtuje osobitne poskytovanie úverov a splácanie úrokov z prijatých úverov, osobitne poplatky súvisiace s prijatými úvermi; v účtovníctve rozpočtovej kapitoly sa sledujú a vykazujú osobitne.“.

4. V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Štátny dlh je aj prehľad o pokladničných operáciách kapitoly Štátny dlh, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu.“.

5. Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:

㤠55a

Vypracovanie štátneho záverečného účtu za rok 1997 sa vykoná podľa doterajších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.