Zákon č. 358/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

(v znení č. 553/2001 Z. z.(nepriamo), 523/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 523/2004 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2002 - 31.12.2004 553/2001 Z. z.(nepriamo)
01.01.1998 - 31.12.2001 Delená účinnosť
20.12.1997 - 31.12.1997

Pôvodný predpis

20.12.1997