Zákon č. 356/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do28.02.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

OBSAH