Vyhláška č. 347/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

Čiastka 138/1997
Platnosť od 18.12.1997 do28.02.2003
Účinnosť od 01.01.1998 do28.02.2003
Zrušený 31/2003 Z. z.