Oznámenie č. 341/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce za rok 1997

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

341

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. novembra 1997 č. 3890/97-sekr. k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce za rok 1997.

Podľa tohto opatrenia postupujú zdravotné poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov, Sociálna poisťovňa a Národný úrad práce, ktoré učtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Podľa tohto opatrenia sa postupuje pri účtovnej závierke za rok 1997.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.