Oznámenie č. 34/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 14/1997
Platnosť od 14.02.1997
Redakčná poznámka

Protokol 1990 nadobudol platnosť 1. novembra 1996 na základe rozhodnutia tretieho zasadnutia valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), ktoré sa konalo v Berne 14.–16. novembra 1995.