Vyhláška č. 337/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.1998 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH

337

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 2. decembra 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 46 ods. 1 sa za slová „zvláštnym motorovým vozidlám“ vkladajú slová „a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom“.

2. V § 56 sa slová „1. januára 1998“ nahrádzajú slovami „1. júla 2000“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Gustáv Krajči v. r.