Vyhláška č. 337/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.1998 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1998 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

13.12.1997