Oznámenie č. 322/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 129/1997
Platnosť od 02.12.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

322

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 18. novembra 1997 č. 2320/97-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky a Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 z 30. októbra 1996 a Dodatku č. 2 z 21. apríla 1997 je záväzná aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 1/1998.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky a v Zamestnávateľskom zväze podnikov Armády Slovenskej republiky.